Financiën en bestuur

De VVD blijft werken aan het liberale principe van een overheid die haar kerntaken zo goed mogelijk uitvoert en de lasten voor bewoners en ondernemers zo laag mogelijk houdt. 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van de financiën, maar er is nog veel werk te doen. De begroting en de jaarrekening van de gemeente zijn niet transparant genoeg en de gemeente is nog altijd onvoldoende in staat om goed te budgetteren. Tevens is de schuld van Amsterdam op dit moment ongeveer 5,3 miljard euro. De VVD vindt dit een grote last voor de huidige en toekomstige Amsterdammers en is van mening dat de schuld binnen de door de VNG geadviseerde norm van 130% van het begrotingstotaal moet blijven.


Amsterdam heeft relatief veel ambtenaren ten opzichte van andere grote gemeenten in Nederland. Ook de hoeveelheid ‘overhead’ als totaal van de begroting en per Amsterdamse ambtenaar is hoog. De VVD wil vooral de overhead bij ondersteunende functies tegen het licht houden en schat dat hier in de komende periode zo’n 20 miljoen euro mee kan worden bespaard. 


De VVD wil dat de woonlasten in Amsterdam verder dalen. De VVD is tegen een stijging van lokale belastingen en –heffingen. Verder wil de VVD bezuinigen op de 400 miljoen euro aan subsidies die Amsterdam jaarlijks verstrekt.