Reactie VVD op Gebiedsplannen 2016 stadsdeel West

27 januari 2016

Bijdrage van de VVD-fractie aan het debat over de Gebiedsplannen 2016 van Amsterdam-West
 
 Amsterdam, 26 januari 2016
 
Voorzitter,


Participatie
Al in augustus vorig jaar viel een memo op onze digitale deurmat over het opstellen van de gebiedsplannen voor dit jaar. Het dagelijks bestuur was er vroeg bij en heeft breed ingezet op het ophalen van informatie. Hulde daarvoor.
Heel wat verwachtingen had mijn fractie van het digitale traject. Met behulp van open source software zouden we tijdens de voorbereiding meer bewoners gaan bereiken dan voorheen. Hierin zijn wij helaas toch enigszins teleurgesteld. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het toch de mensen die doorgaans de weg naar het stadsdeel wel weten te vinden zijn, die tijdens het maken van de gebiedsplannen hun stem hebben laten horen. Het is leuk als ieder gebied in ons stadsdeel op geheel eigen wijze het participatieproces vormgeeft, maar dit heeft ook nadelen. Zo werden in De Baarsjes bijeenkomsten georganiseerd om vijf uur ’s middags. De VVD is vanzelfsprekend geen voorstander van stadsdeelbijeenkomsten tijdens kantooruren. In andere gemeenten wordt bij omvangrijke besluitvormingsprocessen met betrekking tot begrotingen gebruik gemaakt van speciaal hiervoor ontwikkelde software van ProDemos. Bewoners kunnen daarmee thuis vanaf de bank hun stem laten horen. De VVD komt met een motie om hier bij het opstellen van de Gebiedsplannen 2017 ook gebruik van te gaan maken.


Openbare ruimte
Dan naar de openbare ruimte, voorzitter. Thuis heb ik vanachter mijn bureau een mooi uitzicht over straat. Afgelopen zondag installeerde ik me met een kop koffie en de gebiedsplannen om te beginnen aan de voorbereiding van vanavond. Tussen mijn stukken zaten aantekeningen van collega Neerhof, die mij vroeg om hier nog maar eens te  benadrukken dat het bij lange na nog niet schoon genoeg is in ons stadsdeel. Uit automatisme keek ik op naar de mooie nieuwe afvalcontainers vlak voor de deur. Ik moet zeggen, die werken heel goed en de plaatsing ervan is snel en haast zonder overlast verlopen. Complimenten daarvoor. Minder blij werd ik van de heuse vuilnisbelt om die mooie nieuwe containers heen. Voorzitter, met het wegvegen van zwerfafval gaat het echt de goede kant op, maar er valt wat de VVD betreft nog een flinke slag te maken in de bestrijding van het dumpen vanhuishoudelijk afval.


Mijn collega Neerhof heeft in augustus 2014 inzage van u gekregen in het aantal uitgedeelde boetes onder de specificatie ‘verkeerd aangeboden huishoudelijk afval’. In de periode tussen januari 2014 en mei 2014 werden 98 boetes uitgedeeld. Dat zijn er nog geen twintig per maand en wat de VVD betreft veel te weinig. Als ik een rondje door het stadsdeel fiets krijg ik de indruk dat er 98 boetes in één week uitgedeeld zouden kunnen worden. Wij juichen toe dat u het afvalprobleem onlangs nog hoger op de prioriteitenlijst van de handhavers heeft gezet. Brengt dit ook de ambitie met zich om het aantal boetes minimaal te verdubbelen?


Veiligheid
Op het gebied van veiligheid bemerken wij een goede samenwerking met het dagelijks bestuur. Het uitspreken van onze zorgen over aanmerkelijk veel vrouwonvriendelijk gedrag in de Erasmusparkbuurt hebben zich geuit in een nog te plegen buurtschouw met relevante samenwerkingspartners, om tot een gesprek te komen over een oplossing. En ook op het gebied van het voorkomen van radicalisering onder jongeren pakken we samen de handschoen op.


Waar wij nog kansen zien voor een veiliger West is in de inbraakpreventie. Onlangs heb ik u vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties om te voorzien in deugdelijk hang- en sluitwerk. Ook andere partijen in deze bestuurscommissie hebben hier herhaaldelijk hun zorgen over geuit. Wat is deugdelijk hang- en sluitwerk, dat is natuurlijk het subjectieve element in de discussie die de gelegenheid geeft om verantwoordelijkheid te ontduiken. Wij vinden dat het stadsdeel hiervan niet de dupe mag worden. Minister Van der Steur heeft in november vorig jaar twee miljoen euro beschikbaar gesteld om in samenwerking met gemeenten en corporaties buurten met veel slecht beveiligde woningen te hulp te schieten. Wij zullen u middels een motie oproepen om aanspraak te maken op dit budget.


Jongerenwerk
Van veiligheid maak ik een bruggetje naar onze jongeren. Onze fractie wordt de laatste tijd in toenemende mate benaderd door bewoners die last hebben van groepen jongeren die zich misdragen. Ogenschijnlijk onschuldig gedrag mondt uiteindelijk uit in grote frustratie onder bewoners van West. Op het Cremerplein is dat nu het meest voelbaar. Het gerenoveerde plein werd de dag na de feestelijke heropening alweer vernield. Daarmee is voor de VVD-fractie de maat vol. Het jongerenwerk in de speeltuin op het plein moet daar wat ons betreft weg. Wij zullen een motie met die strekking indienen. Eerlijk is eerlijk, niet alle bewoners willen het jongerenwerk weg hebben. Een groot deel wil dat echter wel en wij zien hier geen andere uitweg. Dat neemt niet weg dat wij ons zullen moeten inzetten tegen het ontstaan van nieuwe overlast gevende jeugdgroepen. Een prioriteit voor 2016 wat de VVD betreft.


Resultaatgericht werken
Tot slot wil ik graag een opmerking maken over de resultaatgerichtheid van de voorliggende plannen. In onze fractie betrapten wij onszelf erop steeds zelf resultaatindicatoren te bedenken. Daarnet had ik het al even over het verdubbelen van het aantal boetes op vuilnisdump, maar meer in het algemeen geldt dat wij ons afvragen of u concreet heeft gemaakt waar wij u op mogen afrekenen. Ook in financieel opzicht is dit relevant, aangezien we elk jaar bij de Voorjaarsnota van Amsterdam via de wethouder van financiën kunnen proberen om ons aandeel in de begroting bij te sturen. Heeft u uw plannen wel SMART gemaakt is dus de vraag? Het midden van deze bestuursperiode komt in zicht en u begrijpt, wij willen op gegeven moment wel de rekening op kunnen maken.


Dank voor uw aandacht.
 
Alexander IJkelenstam


fractievoorzitter