Motie van wantrouwen tegen DB afgewezen

07 oktober 2015

Vannacht was het spannend in de vergadering van bestuurscommissie Zuidoost nav bespreking dossier Kansrijk. Een motie van wantrouwen tegen Het Dagelijks Bestuur is vannacht rond 3 uur verworpen met 7 stemmen tegen 6.


Tegen motie:
Ama Carr
Michel Idsinga
Muriel Dalgliesh
Urwin Vyent
Jude Khela
Roy Ristie
Emile Jaensch
Voor motie:
Narish Parsan
Hans Res
John Olsen
Tineke de Boer
Iwan Leeuwin
Remco van Dijk


De VVD hoorde zware woorden van de insprekers over malversaties en intimidatie. Die werden overgenomen door de 6 indieners van de motie. Er werd benoemd dat stukken ontbraken en dat resultaten van doelen uitgevoerd door Kansrijk, ontbreken.


Als er sprake is van intimidatie is dat zeer ernstig en de VVD heeft dan ook bij monde van Anne Marttin opgeroepen dit te melden bij de politie. Echter in de vergadering werd ook na doorvragen niet duidelijk wie en waarom werd geïntimideerd. De vermeende malversaties in het handelen door Kansrijk, genoemd door insprekers, zijn al eerder geuit bij de gemeenteraad. Die heeft dit onderzocht en -vooralsnog- heeft dit niet geleid tot erkenning van deze beschuldiging. Overigens heeft ook de klachtencoordinator van de gemeente dit nog in behandeling. Er is dus al een podium waar dit wordt onderzocht. Maar tijdens de vergadering was hier nog geen uitkomst van bekend waar steekhoudende conclusies uit te trekken waren.


Wat er wel ligt is een audit rapport. Dit rapport heeft de status 'intern' en is via de media naar buiten gekomen. Zowel DB als AB kenden dit rapport niet. Het rapport schetst een beeld waaruit blijkt dat zowel doelmatigheid als rechtmatigheid van bestedingen gedaan door Kansrijk te wensen over laat. Het gaat hier weliswaar om kleinere bedragen, maar de VVD betreurt deze gang van zaken. Dat is ook al eerder in een overleg aangegeven. De organisatie heeft een verbetertraject ingezet. Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat die verbeteringen niet worden uitgevoerd. Een motie van wantrouwen is ook een erg zwaar middel om de bevindingen uit het rapport af te straffen.


Voor de VVD is ook na herhaalde vragen in commissie niet duidelijk geworden welke stukken precies ontbreken om tot een goede afweging te komen. Eerder zijn voorstellen voor extra bestedingen aan Kansrijk goedgekeurd. De vraag is tot welk ander inzicht de Commissie had kunnen komen als die stukken er wel waren. Maar als niet duidelijk wordt wat mist kun je daar ook geen oordeel op baseren.


Kortom, de VVD kon een dergelijk zwaar middel, het aftreden van het DB, dan ook niet steunen. Niet in de laatste plaats omdat het niets oplost aan de vragen die zijn gesteld.
Ook een minder verstrekkende motie van OZO om binnen een maand met een plan te komen om vertrouwen te herstellen heeft het niet gehaald in de zelfde samenstelling, exclusief Remco van Dijk (D66). Er is al eerder een traject ingezet om met de bestuurscommissie het vertrouwen te herstellen. Dat is nog niet afgerond. De VVD ontkent overigens niet dat er spanningen zijn in het Algemeen Bestuur (AB). Maar de motie zou ook uitgelegd kunnen worden als geen vertrouwen hebbend in het lopend traject. Dat is niet te staven met een eerdere terugkoppeling die avond in de commissie van Hans Res aan bezoekend wethouder Pieter Litjens. Res gaf weer namens het AB de resultaten van een recente heisessie waaruit de positieve inzet bleek om tot dit herstel van vertrouwen te komen.