Vergaderen in Zuidoost onder de loep

02 mei 2015

Met het afschaffen van de deelraden en de invoering van de bestuurscommissies is ook ons vergaderstelsel gewijzigd. De bestuurscommissies in Amsterdam vergaderen tegenwoordig via het BOB model. BOB is Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend. Het nieuwe stelstel zou moeten komen tot meer participatie van bewoners en betrokkenen en moeten leiden tot snellere besluitvorming. Een jaar na invoering van het model was het tijd voor een evaluatie.


In Zuidoost hadden veel leden van de bestuurscommissie commentaar op de wijze van vergaderen. Toen echter gevraagd werd om deel te nemen aan een werkgroep om het stelsel te evalueren had iedereen het druk met andere zaken. Uiteindelijk bestond de werkgroep uit dhr. Res van het CDA en mw. Marttin van de VVD.


Via een vragenlijst is het vergaderstelsel geëvalueerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie zijn er aanbevelingen gedaan. In de Oordeelsvormende vergadering over dit onderwerp is er vol vuur gedebatteerd over het onderwerp, waaruit bleek dat er veel meningen heersen over hoe een goede vergadering zou moeten lopen.


Waar iedereen het over eens was, is dat we het in Zuidoost beter kunnen doen. Onze vergaderingen duren te lang, we bespreken vaak onderwerpen waar we niet (meer) over gaan en er is weinig discipline. Bijna iedereen wil graag lang aan het woord zijn, en baalt ervan waarneer een ander lang aan het woord is.


De werkgroep stelt voor om de spreektijdenregeling formeel in het Reglement van Orde vast te leggen. Daarbij zal ook in de vergaderzaal te zien zijn hoeveel tijd iedere fractie nog kan spreken. Interrupties zullen ook aan tijd gebonden worden. Het Reglement van Orde is nader onder de loep genomen, en een aantal artikelen worden aangepast. Daarnaast wordt vastgesteld dat de beeldvormende vergaderingen ook buiten het stadsdeelkantoor plaatsvinden.


Dinsdag 28 april zijn deze aanbevelingen unaniem aangenomen. Dhr. Res en mw. Marttin werden bedankt voor hun inzet, het werk zat erop. Nu maar hopen dat de leden van de bestuurscommissie ook tijdens de volgende BOB vergaderingen laten zien dat ze de vastgestelde aanpassingen ter harte nemen!