Coalitieakkoord doorkruist lokale plannen buurtbewoners

Bewoners plannen laten indienen die ze zelf belangrijk vinden voor een buurt en daar geld voor vrijmaken: op papier leek het gebiedsplan een goed idee. Helaas wordt deze vorm van lokale democratie van hogerhand en op schimmige gronden de nek omgedraaid. De punten uit gebiedsplannen die het college niet welgevallig zijn, zijn namelijk afgevoerd – een regelrechte schoffering van de bewoners die moeite hebben genomen om de bureaucratie te trotseren en initiatieven voor het gebiedsplan in te dienen. Maar zelfs adviezen die breed gedragen zijn door de stadsdeelcommissie leiden niet tot projecten, terwijl de projecten die – toevallig of niet? –  in lijn zijn met het coalitieakkoord juist wél geld krijgen. In weerwil van wat we van bewoners horen, die willen juist dat de veiligheid, economie en bereikbaarheid verbeterd wordt. Lokale projecten daarvoor moeten niet doorkruist worden door het coalitieakkoord.

Nieuwe democratische instrumenten om bewoners meer invloed te geven worden gekaapt voor politieke overtuigingen. Het Dagelijks Bestuur (DB) in Oost ontkent dat het coalitieakkoord als uitgangspunt is genomen bij de gebiedsplannen, maar noemt het wel in de stukken. Bovendien geeft het DB in Centrum ruiterlijk toe dat het akkoord leidend is. Het gebiedsplan zou voor bewoners moeten zijn, maar ambtenaren vullen het in en laten zich daarbij leiden door eigen overtuigingen en het coalitieakkoord.

Nu hebben de ambtenaren op eigen houtje een selectie gemaakt van projecten die men belangrijk vindt. Zo gaat er €45.000 naar ‘groene initiatieven’, maar hoe dat concreet ingevuld wordt blijft vaag. Ook gaat er €90.000 naar ‘Buurtverbindingen’: niet om de broodnodige en vurig gewenste bereikbaarheid te verbeteren, maar omdat de betreffende wijk kennelijk verdeeld is. Dit terwijl het breed gedragen advies – nota bene het zwaarste instrument dat een stadsdeelcommissie gegeven is – over het onderzoek naar de Oost-Westverbinding komend jaar niet tot een project leidt. Ook voor het dit jaar aangenomen advies voor cameratoezicht in parkeergarages is geen project opgenomen. Wat is al die bewonersinbreng en de stadsdeelcommissie-adviezen dan nog waard?

Het DB heeft voor 2020 in overleg met bewoners ‘focusopgaven’ benoemd. Door die focus vallen in het gebied IJburg-Zeeburgereiland een aantal zaken die in 2019 nog wel benoemd zijn (veiligheid, economie en bereikbaarheid) helaas van tafel. En laten dat nou net de onderwerpen zijn die bewoners toch wel aan het hart gaan. Zo is ‘Bereikbaarheid’ niet meer van belang in 2020 – en dat terwijl tram 26 best wel grote problemen kent, de fietsbrug naar het oostelijk Havengebied op zich laat wachten en de files weer lang worden. Ook focust ons DB niet meer op een ‘sterke lokale economie’ – uit het oog, uit het hart dus voor onze winkeliers en ondernemers.