Hans van der Straeten

Hans van der Straeten is lid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West - Slotervaart.

'Wij proberen een goed evenwicht te vinden tussen onze functie als gekozen bewoners en onze idealen als VVD-leden. Graag willen wij aandacht voor het verbeteren van de schoonheidsgraad van de pleinen, straten en parken in Nieuw-West. Daarnaast vinden wij dat een verhoging van een veiligheidsgevoel onder bewoners ook prioriteit moet krijgen.'

Hij wilt de komende vier jaar het volgende bereiken in zijn stadsdeel:


1)    Openbare ruimte en afval

Ophalen grof vuil In Nieuw-West wordt de grootste hoeveelheid grof vuil opgehaald van Amsterdam. Dat betekent dat er hogere eisen aan de organisatie worden gesteld. Burgers begrijpen bijvoorbeeld het afwijken van vastgestelde vuilophaaldagen niet, met ongewenste gevolgen waaronder meer zwerfvuil . Wat is het beleid, wat zijn de uitvoeringsknelpunten, hoe is het met de efficiëntie en de kostenfactor voor de burgers, hoe is de communicatie naar bewoners geregeld en welke oplossingen zijn er voor de knelpunten?

Bestrijden van zwerfvuil De openbare ruimte is het domein van iedereen, maar helaas voelt niet iedereen zich verantwoordelijk voor een schoon stadsdeel. Dat betekent dat er een grote druk ligt op de gemeentelijke organisaties om gezamenlijk deze verloedering van de leefomgeving te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: opeenhoping van vuil rond de afvalcontainers,  vuil op winkelpleinen, overvolle vuilnisbakjes bij parken, het strand en bushaltes, hondenpoep op straat en in parken, graffitti op bruggen en gebouwen, weggewaaide papieren die in het groen zijn terechtgekomen, lachgaspatronen of – ballonnen op parkeerplaatsen, enz. Wat is het beleid, welke schoonheidsgraden onderscheidt men, wat is de inzet op dit moment, hoe werken reiniging en handhaving samen, welke buurten vragen om meer aandacht, welke onderzoeken zijn er naar de samenhang van schoonheidsgraden en veiligheidsbeleving, hoe stimuleert men bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de verbetering van de (directe) leefomgeving?

Ondergrondse containers De reguliere manier van huisafval ophalen gebeurt door middel van ondergrondse containers. Deze vorm van inzameling is inmiddels standaard geworden, ook de gescheiden inzameling van glas, papier en restafval. We signaleren enkele praktische problemen, bijvoorbeeld dat personen met een lichamelijke beperking moeite hebben met de hoogte en bediening van de vulopening, dat bewoners die een container zouden willen beheren soms moeizaam aan een sleutel kunnen komen en dat de vulopeningen in de breedte soms te beperkt zijn. We zijn benieuwd naar een evaluatie van het systeem, zijn er verbeteringen mogelijk, hoe ziet het investeringsplan er voor de nabije toekomst uit, kunnen er categorieën aan de gescheiden inzameling worden toegevoegd, zoals Gft en plastic, welke kosten zijn er voor de bewoners mee gemoeid, wat levert de gescheiden inzameling aan milieuwinst op, is het mogelijk bij aanbesteding van vervangende containers rekening te houden met mensen met een beperking? 

 

2)    Handhaving

Ons is gebleken dat er (te) weinig capaciteit is om alle problemen te bestrijden. Het nieuwe college heeft dit kennelijk ook onderkend en heeft dit als aandachtspunt opgenomen. Wij constateren dat er ook in de nachtelijke uren van overlast sprake is en dat de handhaving dan niet mogelijk is. Wij denken aan het werken in shifts en het samenwerken met de reiniging om tot hotspots te komen. Wat is het beleid nu, hoe werkt men samen met andere instanties waaronder de politie, welke inzet pleegt men op de verschillende te onderscheiden handhavingsterreinen, welke knelpunten signaleert men, zijn die met meer hulp vanuit de coalitie op te lossen?

 

3)    MORA-meldingen

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat het Amsterdamse systeem van Melding Openbare Ruimte en Overlast (MORA) grotendeels naar behoren werkt. Toch bereiken ons regelmatig signalen die van niet tevreden bewoners afkomstig zijn.  Wij schatten in dat het percentage niet tevreden bewoners rond de tien procent zal liggen, reden voor ons om ons af te vragen of er voldoende terugkoppeling naar bewoners is, of er tevredenheidsonderzoeken beschikbaar zijn? In het algemeen: hoe werkt het systeem, welke problemen kunnen (meestal) niet opgelost worden, wat is de rol van organisaties uit het stadsdeel hierin, zijn er verbeteringen mogelijk?

 

4)    Veiligheidsplannen

Gezien de ontwikkelingen in ons stadsdeel, met name in Slotervaart, waar (zware) criminaliteit het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers onder druk zet, lijkt het nodig grote prioriteit te geven aan de (verdere) ontwikkeling en actualisering van veiligheidsplannen. Voor de hand ligt om deze plannen in de conceptfase met bewoners te bespreken en ook de SDC te betrekken in de totstandkoming ervan. Zijn er evaluaties van vroegere veiligheidsplannen beschikbaar,  zijn er op korte termijn veiligheidsplannen in ontwikkeling, wie zijn de deelnemende partijen, hoe komen deze plannen in de uitvoeringsfase, kan het onderliggende beleid in relatie met de beschikbare capaciteit goed worden uitgevoerd?

 

5)   Schuldhulpverlening

Tijdens de fietstocht door Geuzenveld-Slotermeer heeft de VVD meegedeeld grote belangstelling te hebben voor de wijze waarop de schuldhulpverlening wordt georganiseerd. Gezien de lastenverzwaringen die het college in 2019 gaat doorvoeren, zijn wij bevreesd voor een verder in de knel komen van deze categorie bewoners. Daarnaast is het van sociaal belang dat deze mensen die financieel in de knel zijn gekomen hulp te bieden, met mogelijk als gevolg dat er een grotere sociale cohesie ontstaat, met positieve effecten voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers en een groter begrip en acceptatie vanuit medeburgers. 

 

Wij zien graag een presentatie tegemoet, met onder andere aandacht voor de volgende punten. Welke doelen streeft men na, is er een evaluatie voorhanden van de voorgaande jaren, welke resultaten zijn er bekend uit de voorgaande jaren, welke verbeterpunten zijn er door te voeren, is een intensivering van de schuldsanering in de nabije toekomst mogelijk en te financieren, is een toeleidingstraject naar werk voor deze doelgroepen mogelijk in samenwerking met daarop gespecialiseerde instanties, hoe is in de structurele samenwerking met andere instanties voorzien, welke doelstellingen zijn er bekend voor 2019? 


Neem contact op met Hans via h.vanderstraeten@vvdamsterdam.nl.