Jaaroverzicht VVD Amsterdam 2014

Het afgelopen jaar heeft de VVD Amsterdam zich weer volledig ingezet voor een liberaal, succesvol en mooi Amsterdam. Tevens was 2014 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD is erg blij dat met een mooi coalitieakkoord voor de komende vier jaar een stadsbestuur is gevormd met D66 en de SP. In dit overzicht wordt teruggeblikt op de in 2014 door VVD Amsterdam behaalde resultaten. Van erfpachthervormingen tot lastenverlichtingen en freezones tot zwembadpas, u kunt het hier teruglezen.

Januari: Hoogbegaafden, vrije huursector, Made in Amsterdam en lastenverlaging

Op voorstel van VVD’er Werner Toonk trekt Amsterdam €200.000,- extra uit voor beter onderwijs voor de allerslimste kinderen van de stad. Door een initiatiefvoorstel van de VVD werden de problemen die voor deze specifieke groep leerlingen spelen op de kaart gezet.

De VVD deelname aan de coalitie tijdens de raadsperiode 2010-2014 heeft ook zijn vruchten in de huursector afgeworpen. VVD-woordvoerder Wonen Daniel van der Ree: "Na vier jaar zijn de resultaten in Amsterdam veelbelovend. Het aantal vrije sector huurwoningen is maar liefst gestegen met 75%.

In een reactie op de schriftelijke vragen die VVD-raadslid Maurice Piek indiende, erkent de burgemeester dat er flinke problemen zijn met zwerfafval, huisvuilrestanten en straatvuil. Dankzij de VVD zal er daarom een speciaal ‘Interventieteam Schoon’ aangesteld worden dat de bestaande schoonmaakploegen gaat ondersteunen.

Op initiatief van VVD Amsterdam kunnen Amsterdamse bedrijven binnenkort hun producten voorzien van een erkend ‘Made in Amsterdam’ keurmerk. VVD Gemeenteraadslid Marja Ruigrok: “Amsterdam barst van ondernemers die prachtige producten maken. Zij kunnen het sterke merk Amsterdam gaan gebruiken om een impuls aan hun bedrijf of hun product te geven. Dit is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid die vanuit het bedrijfsleven moet komen."

Op voorstel van raadslid Marianne Poot wordt een lastenverlaging voor de Amsterdammer doorgevoerd. Zij verzocht het stadsbestuur met een uitvoeringsplan te komen om de leges en daarmee de lasten voor inwoners van Amsterdam te verlagen.  

Februari: Impuls MKB, fietsparkeren, zwembadpas, Amsterdam als Goed Doel, Patisserie Kuyt en uitzendbureaus

Op voorspraak van VVD-raadslid Marja Ruigrok stelt Amsterdam €500.000,- beschikbaar om een extra impuls te geven aan het MKB in Amsterdam. Wethouder Economische Zaken, Carolien Gehrels, heeft samen met het georganiseerd bedrijfsleven in Amsterdam en de Kamer van Koophandel acties geformuleerd om deze 500.000 euro te benutten. Het budget komt voort uit een VVD-amendement (wijziging op de begroting).

Het Amsterdamse stadsbestuur steunt Door een voorstel van VVD-verkeerswoordvoerders Stefan de Bruijn en Werner Toonk wordt de hoofdstedelijke fietsparkeerproblematiek aangepakt. Stefan de Bruijn: “Het gebrek aan stallingsmogelijkheden is voor veel Amsterdammers een dagelijkse ergernis die wij met ons fietsparkeerplan weg willen nemen. Wij zijn blij dat het College onze ambitie deelt.”

Het VVD-plan ‘Zwemmen zonder Zorgen’ waarin gepleit wordt voor de zwembadpas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen. VVD-woordvoerder Brian Benjamin: “Amsterdammers verdienen het om zonder zorgen te kunnen zwemmen. Identificatieplicht door middel van een pasjessysteem zoals bij de fitness of yoga, houdt raddraaiers buiten de deur.” Na een pilot van enkele maanden in De Mirandabad blijkt het middel een succes; de veiligheid is enorm toegenomen.

Met een druk op de knop doneerde VVD-raadslid Marja Ruigrok het eerste geldbedrag aan het Fonds voor Oost en was de concrete uitwerking van haar voorstel ‘Amsterdam als Goed Doel’ een feit. Marja Ruigrok: “In tijden waarin er gepleit wordt voor meer private initiatieven en het genereren van eigen inkomsten door culturele instellingen vindt VVD Amsterdam dat de gemeente hierin trendsetter moet zijn. Het Fonds voor Oost is een mooi begin.”

Door tussenkomst van de VVD mag Patisserie Kuyt eindelijk een tussendeur bouwen in de winkel. Hierdoor komt er een einde aan een 8 jaar durende strijd tussen stadsdeel Centrum en de banketbakker. VVD-raadslid Marja Ruigrok: "Patisserie Kuyt is de zoveelste ondernemer die dreigde vast te lopen in de regelzucht van stadsdeel Centrum. VVD Amsterdam wil dat de gemeente met ondernemers meedenkt over wat wel kan in plaats van alleen maar te zeggen wat niet mag. Dat vraagt om maatwerk, met af en toe een uitzondering."

Op  voorstel van VVD Amsterdam en GroenLinks worden uitzendbureaus ingezet bij het vinden van een baan voor bijstandsgerechtigden. Woordvoerder Werk en Inkomen Marianne Poot: “Wat de VVD betreft moet de gemeente alles uit de kast halen om mensen aan het werk te krijgen. De vraag naar flexibele arbeid stijgt, daarom is het goed dat gemeente nu de samenwerking met uitzendbureaus zoekt en de kansen grijpt die de markt momenteel biedt.”

Maart: Vastgoedstrategie, bezoekersvergunning, Felix Meritis, commerciële bruikleen Collectie Amsterdam, regenboogletters, werkstraffen, straathandel en verkiezingen.

Op aandringen van de VVD is een Stedelijke Vastgoedstrategie geformuleerd. Dankzij de aanhoudende inzet van raadslid Daniel van der Ree kwam in 2013 duidelijkheid over de omvang van de Amsterdamse vastgoedportefeuille. Deze bestaat maar liefst uit ruim 2000 objecten met een WOZ-waarde van 2 miljard euro. Daniel van der Ree: “Hieronder vallen ook winkels, een restaurant, een coffeeshop en een jeugdherberg. De VVD vindt dat commerciële exploitatie geen taak van de overheid is en ik ben dan ook blij dat dit in de Vastgoedstrategie wordt bevestigd.”

Dankzij de VVD wordt in heel Amsterdam een bezoekersvergunning mogelijk gemaakt, waarmee bewoners hun bezoek goedkoper kunnen laten parkeren. Stadsdeel Zuid was lange tijd het enige stadsdeel waar de VVD-bezoekersregeling is ingevoerd maar nu volgen ook andere stadsdelen dit goede voorbeeld. Bewoners kunnen hun bezoek tien uur tegen 50% korting laten parkeren. Door de VVD-regeling komt bezoek vaker en blijft het langer, terwijl het aantal beschikbare parkeerplaatsen niet merkbaar verminderd is.

Op voorspraak van de VVD wordt afgezien van de voorwaarde een dansgezelschap te huisvesten in het pand van Felix Meritis op de Keizersgracht. Marja Ruigrok: "De VVD heeft niks tegen dansers maar is ook voor gelijk speelveld en ongesubsidieerd cultureel ondernemerschap. Daarom is het goed dat alle partijen die een degelijk businessplan hebben dat past bij de bestemming van het pand, nu in aanmerking komen voor de aankoop van Felix Meritis. Op basis van de ingediende plannen wordt cultureel zowel als financieel afgewogen wat de beste deal is." 

Het VVD-plan voor commerciële bruikleen van kunstwerken uit de Collectie Amsterdam is in goede aarde gevallen. Marja Ruigrok: “Ik ben bijzonder blij met de enthousiaste reactie van het  Amsterdamse stadsbestuur op ons voorstel. Door commerciële uitleen wordt de zichtbaarheid van een museale collectie groter en kunnen musea die de werken beheren meer eigen inkomsten genereren. Dit is niet alleen goed voor het voortbestaan van de collectie maar levert uiteindelijk ook werkgelegenheid op.”

Op voorstel van de VVD zullen de wereldberoemde I Amsterdam-letters tijdens de EuroPride 2016 in regenboogkleuren worden afgebeeld. Woordvoerder diversiteit Stefan de Bruijn: “Het is mooi dat het sterke stadsmerk tijdens zo’n groot internationaal evenement wordt ingezet om het belang van tolerantie in onze stad te benadrukken. Ik zie het als een heel krachtig statement en verwacht dat het een groot succes wordt.”

Op voorstel van de VVD gaat de gemeente zich extra inspannen om werkgestraften met een uitkering na afloop van hun werkstraf te plaatsen in een re-integratietraject. Hierdoor kunnen zij zich voorbereiden op een echte baan in plaats van dat zij zich bezig blijven houden met criminele activiteiten. Ook zal de gemeente via haar website inzicht geven in de feiten, cijfers en type projecten rondom werkstraffen in Amsterdam. VVD-raadslid Robert Flos: “Eén van de belangrijkste elementen van een werkstraf is dat de dader iets terugdoet voor de gedupeerde samenleving. Het is goed dat de samenleving zo meer inzicht krijgt in het soort werkstraffen en het maatschappelijk nut dat daarmee gediend wordt.”

Op basis van het voorstel van VVD-gemeenteraadslid Marja Ruigrok om de Markt meer aan de markt over te laten, zijn er concrete aanpassingen doorgevoerd in de uitgangspunten voor een wijziging van de Verordening op de Straathandel: meer invloed voor marktkooplieden, ruimte in de regelgeving (minder administratieve rompslomp) en mogelijkheden voor verzelfstandigde markten.

Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de VVD werd de derde partij van de stad en nam –na de onderhandelingen- deel aan het college met twee wethouders.

April: Beeld van de koning

Naar aanleiding van een VVD-voorstel ingediend door Marja Ruigrok werd door het AFK een ontwerpwedstrijd voor een beeld van de koning uitgeschreven. Kunstenares Marjolein Rothman won de wedstrijd en en mocht het beeld maken. Het beeld werd op 24 april 2014 in de raadzaal van Amsterdam door burgemeester Eberhard van der Laan onthuld. 

Mei: Proef verruimde openingstijden nachtclubs verlengd

Op aandringen van de VVD zal de proef met verruimde openingstijden voor nachtclubs in het centrum van Amsterdam voorlopig worden voortgezet. Doordat er nog geen besluit was genomen over wat er zou gebeuren nadat de regeling op 1 juli aanstaande zou aflopen, verkeerden ondernemers in onzekerheid. VVD-raadslid Marja Ruigrok kaartte de situatie bij burgemeester Van der Laan aan. Tot tevredenheid van de VVD heeft de burgemeester aangegeven geen enkele reden te zien om te stoppen met de verruimde openingstijden.

Juni: Coalitieakkoord, bescherming Joodse instellingen

Op woensdag 18 juni is het coalitieakkoord van D66, VVD en SP, 'Amsterdam is van iedereen', tijdens de raadsvergadering aangenomen. In het akkoord is veel aandacht voor werk en armoede, voor beweging op de woningmarkt, grote investeringen in het Amsterdamse onderwijs en lastenverlichting. Eric van der Burg: “Voor bewoners en ondernemers in de stad gaan de lasten omlaag. De afvalstoffenheffing gaat naar beneden en de reclamebelasting wordt afgeschaft. Daarnaast gaan we extra middelen vrijmaken voor veiligheid in de stad. We breidden de top-600 aanpak van zware criminelen uit tot een top-1000.”

Op nadrukkelijke wens van de VVD wordt extra geld ingezet ter bescherming van bedreigde instellingen, zoals synagogen en Joodse scholen. VVD-raadslid Dilan Yesilgoz-Zegerius: “De dreiging waar Joodse instellingen mee kampen is geen incidenteel probleem. Volgens ons verdient structurele dreiging, structurele bescherming. Niet op kosten van de Joodse gemeenschap, maar op kosten van de overheid, zoals bij elke andere groep Amsterdammers. De komende vier jaar is hier extra geld voor vrijgemaakt.”

September: Lastenverlichting en digitalisering Collectie Amsterdam

VVD Amsterdam lost de belofte om de lasten voor de Amsterdammers te verlichten direct in. In de begroting kondigt het stadsbestuur aan dat de lasten voor de Amsterdammers in 2015 zullen dalen en dat de stad zich het komende jaar in zal zetten voor werk en veiligheid. Woordvoerder financiën Marianne Poot: “Ik ben ontzettend blij dat, door inzet van de VVD, Amsterdamse huishoudens komend jaar ongeveer vijftig euro minder aan afvalstoffenheffing op hoeven te hoesten.”

Op verzoek van de VVD zal de kunstcollectie van de stad Amsterdam vanaf najaar 2014 digitaal kunnen worden bekeken. VVD-woordvoerder Kunst Samira Bouchibti: “Op deze manier kunnen niet alleen Amsterdammers maar mensen over de hele wereld via internet genieten van de prachtige kunstverzameling die de stad door de eeuwen heen heeft opgebouwd.  Dit verhoogt de betrokkenheid en de waardering voor het Amsterdamse culturele erfgoed.“

Oktober: Vergadervergoedingen, cultureel ondernemerschap en Freezones horeca & retail

Na vragen gesteld door VVD-raadslid Marianne Poot gaf het college aan het doorvergaderen van de bestuurscommissies tijdens het reces aan banden te willen leggen. “Wij zijn blij dat ook het college paal en perk wil stellen aan het onnodige vergaderen in de stadsdelen en het kan niet zo zijn dat het reces gebruikt wordt om extra vergadervergoeding te ontvangen”, aldus Marianne Poot.

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft enthousiast gereageerd op het voorstel van VVD Amsterdam om ondernemerschap in de culturele sector te bevorderen door middel van een Amsterdams Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap. VVD woordvoerder Cultuur Samira Bouchibti: “Wij zijn blij dat de wethouder de ambitie van de VVD deelt om culturele organisaties te stimuleren minder afhankelijk van subsidie te worden, meer eigen inkomsten te genereren en banen te scheppen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan.”

Het VVD-voorstel om de Amsterdamse economie en werkgelegenheid een impuls te geven en tegelijkertijd leegstand tegen te gaan door middel van freezones voor horeca en winkels is enthousiast ontvangen. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: "Ondernemers moeten kunnen ondernemen in plaats van zich bezig te moeten houden met belemmerende regelgeving en bureaucratie. Freezones zorgen voor een totaal nieuwe dynamiek in buurten en geven impulsen aan initiatieven van zowel ondernemers als bewoners." In het kader van freezones heeft de VVD samen met coalitiepartijen D66 en SP een voorstel ingediend om een freezone in het Amsterdamse Havengebied op te richten. Naar verwachting wordt dit voorstel in januari 2015 door de gemeenteraad aangenomen.

November: Verkeersveiligheid, halvering reclamebelasting, studentwoningen, hervorming erfpacht, gebiedsverbod drugsdealers uitgaanspleinen, subsidies, huurdersondersteuning en regulering wietteelt

Het stadsbestuur van Amsterdam gaat bekijken of het op sommige plekken beter is om zebrapaden te verwijderen van fietspaden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen die door raadslid Werner Toonk werden gesteld.

Op het gebied van parkeren zorgt de VVD ervoor dat er een stadsbrede parkeerbalans zal komen. “Zo gaat nauwkeurig worden bijgehouden wanneer er parkeerplaatsen verdwijnen en hoe en waar deze dan gecompenseerd worden, zodat er een einde kan komen aan het zomaar opheffen van parkeerplaatsen”, aldus Werner Toonk.

Om een impuls aan de lokale economie te geven, wordt op voorstel van de VVD in de Begroting 2015 opgenomen dat de reclamebelasting, net als vorig jaar, gehalveerd. Marja Ruigrok: “Wij vinden dat een ondernemer zelf het beste kan bepalen waar hij of zij het geld aan uitgeeft. Dat is goed voor de stad, de economie en de werkgelegenheid.”

Het voorstel van de VVD, D66 en SP om de komende collegeperiode een ambitieus aantal studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam te realiseren wordt volledig overgenomen. Daniel van der Ree: “Wij zijn blij dat het college ons voorstel integraal over wil nemen. Een ambitieus streefcijfer bleek in de vorige collegeperiode een goed middel om meer studenten- en jongerenwoningen te realiseren en we verwachten dat dit voorstel wederom tot succes zal leiden.

Amsterdammers kunnen vanaf 1 juli 2016 eindelijk hun erfpacht eeuwigdurend afkopen. VVD-wethouder Eric van der Burg heeft het plan voor de uitwerking van het nieuwe erfpachtstelsel gepresenteerd en zal enkele rigoureuze veranderingen doorvoeren. Zo maakt hij een eind aan de onvoorspelbare canonherzieningen, die ervoor zorgen dat erfpachters soms wel honderden euro's per maand extra moeten betalen. Woningbezitters krijgen hiermee zekerheid en profiteren van de winst van hun woninginvesteringen. Daarnaast worden meerdere problemen uit het huidige systeem dat inefficiënt, te complex en gestoeld is op een scheef principe opgelost. De afkoop van eeuwigdurende erfpacht is in praktische zin gelijk aan koop van de grond. De gemeente kan dan nooit meer aan de deur komen voor een zogenaamde canonherziening.

Op aandringen van de VVD zal het Amsterdamse stadsbestuur in het kader van de strijd tegen armoede werk te maken van de organisatie van externe tegenspraak, activerende aanpak van erfelijke armoede en een evaluatie van de Amsterdamse schuldhulpverlening. Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “De VVD gelooft dat de meeste Amsterdammers die in armoede leven, zo snel mogelijk weer zelfredzaam willen worden. Wij willen deze mensen zoveel mogelijk faciliteren om voorgoed de armoede achter zich te laten.”

Op voorstel van de VVD worden de kansen voor startende ondernemers in de creatieve industrie door middel van begeleiding en coaching vergroot. Woordvoerder Economische Zaken Marja Ruigrok: "In veel gevallen zijn creatieve talenten vooral met hun talent bezig en minder met het ondernemerschap. Door deze doelgroep te koppelen aan gevestigde ondernemers en andere succesvolle organisaties, wordt hun talent optimaal benut.” 

Op aandringen van de VVD worden drugsdealers voortaan ook van de uitgaanspleinen geweerd door middel van gebiedsverboden. De APV is hier speciaal voor aangepast. Veiligheidswoordvoerder Dilan Yesilgoz-Zegerius is tevreden met het feit dat de burgemeester het met haar eens is dat de overlast dermate is toegenomen dat het dit middel rechtvaardigt.

VVD Amsterdam stemde in met de versnelde aanleg van de zeesluis in het Noorzeekanaal. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “De VVD is trots en blij dat we deze belangrijke beslissing met elkaar hebben genomen. We versnellen de aanleg van de nieuwe sluis met tien jaar en geven daarmee zekerheid en een impuls aan Amsterdam. Het is niet alleen de havengerelateerde bedrijfstak die profiteert van deze investering maar de hele regio. Dit betekent het behoud van belangrijke werkgelegenheid waaronder veel banen voor midden- en laaggeschoolden.”

Op het gebied van subsidies leidt een voorstel van Rik Torn ertoe dat het stadsbestuur werk gaat maken van de subsidieoverzichten van de stadsdelen, zodat beter inzichtelijk wordt wat er precies wordt uitgegeven. Subsidiewoordvoerder  Rik Torn: "De komende jaren wordt €30 miljoen op subsidies bezuinigd. Daarom is het verkrijgen van duidelijk inzicht van essentieel belang om grip op de enorme subsidiestroom te krijgen."

Daarnaast zorgt Daniel van der Ree ervoor dat er eindelijk een glashelder overzicht gaat komen van de subsidies die in Amsterdam aan huurdersondersteuning uitgegeven worden. “Er is op dit moment geen duidelijk inzicht. Om ook de subsidies op huurdersondersteuning kritisch tegen het licht te kunnen houden moet er een transparant overzicht zijn dat er nu gaat komen”, aldus Daniel van der Ree.

De Amsterdamse VVD steunde een motie om wietteelt te reguleren omdat dit beter is voor de volksgezondheid (betere controle over de kwaliteit van het product) en voor de veiligheid (minder criminaliteit, minder inzet politie, bonafide ondernemers). 

December: Raadsenquête, verruiming openingstijden horeca, wintermarkt en verlaging afvalstoffenheffing

De VVD in de Amsterdamse gemeenteraad steunde het voorstel tot een raadsenquête naar de financiële organisatie van de gemeente Amsterdam. Raadslid Marianne Poot zal namens VVD Amsterdam zitting nemen in de enquêtecommissie die het raadsonderzoek zal gaan doen naar de problemen bij de financiële organisatie van de gemeente Amsterdam.

Na jarenlang te hebben aangedrongen worden de openingstijden van horeca op het Leidseplein en het Rembrandtplein vanaf juli 2015 verruimd. Als tegenprestatie gaan de ondernemers op de pleinen zich inspannen om het uitgaansgeweld en overlast voor omwonenden terug te dringen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van VVD Amsterdam in vervulling.

Mede op aandringen van de VVD vond er wederom dit jaar een Wintermarkt plaats in Amsterdam. Wethouder Ollongren zegde Marja Ruigrok toe dat er voor 2015 de mogelijkheden voor een groter markt onderzocht worden.

Vanaf volgend jaar wordt de afvalstoffenheffing met €15 miljoen verlaagd. Hiermee lost de VVD haar belofte tot lastenverlichting in. Raadslid Marianne Poot: “Volgend jaar is het eindelijk niet meer zo dat werkende Amsterdammers betalen voor het ophalen van het vuil van hun buren die het niet kunnen betalen.” Uit onderzoek is gebleken dat mede door de verlaging van de afvalstoffenheffing de lokale woonkosten in Amsterdam in vergelijking met de rest van Nederland het hardst dalen.

Op Voorstel van Daniel van der Ree wordt twee maal per jaar een Bouwoverleg georganiseerd tussen de wethouders en de bouwsector. Dit overleg moet bijdragen aan halen van het ambitieuze streefcijfer van de bouw van 5000 woningen per jaar in Amsterdam.