VVD vraagt duidelijkheid over aanpak subsidies

In het coalitieakkoord hebben VVD, D66 en de SP afgesproken om de komende jaren de vele subsidies die Amsterdam verstrekt tegen het licht te gaan houden. Deze vernieuwing van de subsidies zal uiteindelijk moet en leiden tot een structurele besparing van €30 miljoen per jaar. Raadslid Rik Torn: “Wat betreft de VVD heeft Amsterdam recht op een vernieuwd, transparant subsidiestelsel. Wij vragen het stadsbestuur dan ook duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de subsidies.”

In het coalitieakkoord staat:
“De 450 miljoen euro die Amsterdam jaarlijks aan subsidies verstrekt, willen we doelmatiger en effectiever gaan besteden. Daarvoor gaan we het merendeel van de subsidies opnieuw beoordelen. Onderzocht wordt dan of we nog steeds achter de doelen staan, of de activiteiten echt bijdragen aan
wat we willen bereiken voor Amsterdam en of er niet bijvoorbeeld buurtinitiatieven zijn die een beter effect met minder middelen kunnen bereiken. De afgelopen jaren hebben verschillende stadsdelen op deze manier tot wel 10% aan efficiëntie gewonnen. Wij besparen daarmee 30 miljoen euro.”

In navolging hierop publiceerde het college in november 2014 de Bestuursopdracht Subsidies, waar in de planning wordt gesteld dat de doorlichting van de subsidies medio 2015 zal uitmonden in voorstellen tot beëindiging van subsidies. De financiële consequenties zullen vervolgens in de begroting 2016 worden verwerkt.

Tegelijkertijd werden in november de aanbevelingen uit de rekenkamerbrief ‘Grip op Subsidies’ overgenomen door de raad, waaronder de aanbevelingen: 
- Werk de taken van het subsidiebureau op het gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid uit. 
en 
- Stel een visiedocument op waarin de uitgangspunten over de inzet van subsidies wordt vastgelegd.

Rik Torn: “Ook werd onlangs door de raad het rekenkamerrapport ‘Amsterdams Klimaatbeleid’ aangenomen. Aanbeveling 6 van het rapport luidt: Bewaak de doelstellingen bij subsidies en neem de keuzes en formuleringen serieus.”

Uit een brief van het stadsbestuur uit december blijkt dat de gemeente met het opzetten van het Subsidiebureau Amsterdam hard werkt aan o.a. meer transparantie, eenvoud en efficiëntie en een meer adequaat inzicht en overzicht m.b.t. gemeentelijk subsidies. Daarnaast blijkt uit de brief dat het door ingebruikname van het Subsidiebeheersysteem (SBS) op termijn mogelijk wordt het openbare subsidieregister vorm te geven.

Rik Torn: “Wij constateren dat er sinds juni 2014 veel gesproken en besloten is over het subsidiestelsel van de gemeente Amsterdam. Voor de VVD is het vernieuwen van de subsidies een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord. Enerzijds omdat de te realiseren besparing het mogelijk maakt uitvoering te geven aan de andere ambities van de coalitie en anderzijds omdat Amsterdam recht heeft op een vernieuwd transparant subsidiestelsel met heldere en controleerbare doelstellingen en waarin de effectiviteit per euro een centrale plats inneemt. Daarom zou de VVD graag van het college vernemen wat op dit moment de stand van zaken is omtrent het vernieuwen van de subsidies en hoe het college alle bovengenoemde afspraken, besluiten, opdrachten, toezeggingen en aanbevelingen betrekt bij de vernieuwing van de subsidies.”

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.