Op voorstel VVD en D66 meer tweetalig onderwijs in Amsterdam

Op voorstel van de VVD en D66 gaat de gemeente Amsterdam aan de slag om internationaal onderwijs in de stad te bevorderen. De komende jaren komt er meer ruimte voor meertalig onderwijs, worden scholen gestimuleerd om de internationale oriëntatie in hun lesstof uit te breiden en wordt er ingezet op het realiseren van tweetalige kinderopvang. De VVD is van mening dat het huidige aanbod van internationaal onderwijs te beperkt is, zeker voor een wereldstad als Amsterdam. Op jonge leeftijd Engels leren helpt leerlingen om makkelijker aansluiting te vinden op de middelbare school en het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Landelijk is er een pilot gestart waarbij op 12 basisscholen in Nederland 30% tot 50% van de lessen in het Engels wordt gegeven. Vooralsnog doet slechts één school uit Amsterdam hieraan mee. Met het vandaag aangenomen initiatiefvoorstel van de VVD en D66 wordt er alles aan gedaan om hier meer Amsterdamse scholen aan te laten deelnemen.

Door tweetalig onderwijs in de stad uit te breiden willen de VVD en D66 de internationale positie en kenniseconomie van Amsterdam versterken. Volgens onderwijswoordvoerder Werner Toonk moet Amsterdam een ambitieuze en door het onderwijsveld gedragen visie nastreven. Toonk: “Wie alle kansen op deze internationale arbeidsmarkt wil benutten moet in ieder geval goed Engels spreken. Vroeg Engels leren zorgt ervoor dat je de taal beter beheerst en juist dat is belangrijk voor het toekomstperspectief van leerlingen. Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.”

Tweetalig onderwijs wordt in het voorgezet onderwijs al vrij veel aangeboden, maar op basisscholen gebeurt dit -zeker in Amsterdam- nog te weinig, terwijl jonge kinderen juist goed in staat zijn om bijvoorbeeld Engels te leren. Toonk: “Ouders moeten de vrijheid hebben om voor tweetalig onderwijs te kiezen. Door het huidige beperkte aanbod ontstaan er wachtlijsten en dat beperkt de keuzevrijheid.” Uit onderzoek blijkt dat het leren van een tweede taal het taalgevoel versterkt. Leerlingen die kampen met een taalachterstand presteren er juist beter door, ook als er thuis geen Nederlands wordt gesproken. In het voorstel is daarom expliciet gevraagd aan het college om in de zoektocht naar een extra school voor de tweetalig onderwijs-pilot op zoek te gaan naar een school in een sociaaleconomisch minder sterk deel van de stad.