VVD stelt vragen over afspraken 1012Inc

Onlangs stuurde het stadsbestuur een brief aan de raad over de voortgang van de oprichting van 1012Inc, een bedrijf dat zich moet gaan richten op het aankopen, herontwikkelen en beheren van vastgoed in het 1012 gebied. Naar aanleiding van de brief stelde raadslid Daniel van der Ree vragen aan het stadsbestuur over de afspraken met een geïnteresseerde partijen die in het gebied willen investeren.

Op 7 april stuurde het College van B&W een brief naar de raadscommissie AZ met als onderwerp ‘stand van zaken 1012inc’. In deze brief wordt de voortgang van de oprichting van 1012Inc, een bedrijf dat zich moet gaan richten op het aankopen, herontwikkelen en beheren van vastgoed in het 1012 gebied, beschreven.

Onder het kopje ‘Geïnteresseerde partijen’ wordt geschreven: “Eind 2014 heeft Syntrus Achmea belangstelling getoond om te investeren in het postcodegebied 1012. De afgelopen tijd is met de burgemeester en de kwartiermaker gesproken en Syntrus Achmea heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname in 1012Inc. Daar zijn een paar voorwaarden aan verbonden. De investering in gebied 1012 wordt onder andere gekoppeld aan een recht op ontwikkellocaties voor vrije sectorhuur in het centrum en/of elders in Amsterdam. De komende tijd zal dit verder uitgewerkt worden.”

In de begeleidende brief bij de Tenderkalender 2015 staat: “Het woord tenderkalender suggereert dat het op de markt brengen van kavels enkel via een tender gebeurt, maar ook onderhandse uitgifte behoort tot de mogelijkheden (mits hiervoor bestuurlijke toestemming is conform het beleid Selectie Marktpartijen).”

In het Actieplan woningbouw 2014-2018 staat: “Het College komt begin 2015 met een voorstel tot bijstelling van het gemeentelijk selectiebeleid passend bij de actuele ontwikkelingen.”

De VVD is uiteraard blij dat er investeerders zijn gevonden voor het 1012 gebied en wil graag dat er in de stad meer huurwoningen in de vrije sector worden gebouwd. 

Raadslid Daniel van der Ree stelde hierover de volgende vragen aan het stadsbestuur:

1. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn of zullen worden met Syntrus Achmea? Om welke compensatielocaties gaat het? Graag een nadere uitleg.

2. Waarom heeft het College er voor gekozen deze overeenkomst niet (al dan niet als tkn stuk) aan te leveren voor de raadscommissie RO?

3. In hoeverre past een dergelijke overeenkomst in het beleid van de gemeente inzake een transparante selectie van marktpartijen, al dan niet in de vorm van tenders?

4. Is in dit geval ook bestuurlijke toestemming vereist conform het beleid Selectie Marktpartijen, zoals bij het via onderhandse uitgifte op de markt brengen van kavels?