VVD zet wederom vraagtekens bij ontwikkelingen AEB

Een aantal weken geleden werd de gemeenteraad opgeschrikt door het financiële debacle bij het Afval Energie Bedrijf. In een jaar tijd was het bedrijf voor de helft in waarde verminderd en werd het dividend structureel met 11 miljoen per jaar naar beneden gesteld. Voor Amsterdam als enige aandeelhouder heeft dit grote financiële gevolgen. Tijdens de raadsvergadering van 22 april jl. steunde de voltallige gemeenteraad een voorstel –waarvan de VVD hoofdindiener was- om zo snel mogelijk een rekenkameronderzoek naar het AEB in te stellen. De afgelopen weken is echter een aantal zaken aan het licht gekomen die vragen oproepen bij de VVD.

Zo bestaat het bestuur slechts uit twee personen waardoor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de organisatie tevens over de financiën gaat. Ook zet de VVD vraagtekens bij de selectiecriteria die worden gehanteerd bij het werven van leden voor de Raad van Commissarissen. Bij de functievereisten worden ervaring of affiniteit met de afvalmarkt niet genoemd terwijl dit juist essentieel is voor een lid van een RvC van een afvalverwerkingsbedrijf. Zeker gezien het feit dat gebrek aan affiniteit en/of ervaring met deze specifieke markt binnen de RvC een van de redenen was voor de financiële problemen van het AEB.

Marianne Poot stelde de volgende vragen:

  1. Want vindt het college –buiten dat het juridisch mogelijk is- van het feit dat het AEB met een tweekoppig bestuur verder gaat? Kan het college aangeven op welke wijze zij als aandeelhouder ervoor gaat zorgen dat de functiescheiding tussen de taken van een COO en een CFO gewaarborgd wordt?
  2. Kan het college aangeven waarom bij de werving van de Raad van Commissarissen ervaring of affiniteit met de afvalmarkt geen vereiste was? Hoe is de benoemingsprocedure verlopen? Wie heeft de uiteindelijke selectie gedaan en wie heeft uiteindelijk de nieuwe commissaris benoemd? Is het college van mening dat hierbij de regels omtrent ‘good governance’ zijn toegepast? Graag met motivatie.
  3. Kan het college middels een update aangeven wat de laatste stand van zaken is omtrent de financiële situatie van het AEB en welke concrete acties de afgelopen weken zijn ondernomen?