Jaarrekening 2014: positief resultaat en werken aan lastenverlichting

Op 10 juni heeft de Amsterdamse gemeenteraad de Jaarrekening 2014 vastgesteld waarin het stadsbestuur verantwoording aflegt over de bereikte resultaten in het afgelopen jaar. Raadslid Rik Torn: “De VVD is verheugd om te zien dat dit college in 2014 een goede start heeft gemaakt met het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord zoals lastenverlichting voor alle Amsterdammers en eeuwigdurende erfpacht.” De jaarrekening 2014 toont een positief resultaat van €78,6 miljoen en door het opschonen van een groot aantal financiële reserves worden de stadsfinanciën op orde gebracht.

Op voorstel van de VVD heeft het stadsbestuur toegezegd om voor de komende begroting de exacte cijfers over de legesinkomsten over 2014 en de kostendekkendheid hiervan aan de raad voor te leggen. Daarnaast maakt het college werk van de opdracht om voor 2016 de kosten van leges met 15% terug te brengen. De legestarieven mogen maximaal kostendekkend zijn waardoor ook de kosten voor Amsterdammers, die bijvoorbeeld een vergunning aanvragen, met 15% zullen dalen.

Wel uitte Torn zijn zorgen over de financiële functie van de stadsdelen en de verschillende gemeentelijke diensten. Eén van de onderwerpen waar ook de enquêtecommissie op dit moment onderzoek naar doet. “Als er soms financiële zaken minder goed gaan moet dat gewoon benoemd worden en moeten college en raad samen hard werken aan verbetering”, aldus Rik Torn.

De VVD wil dat de aanbevelingen van de rekeningencommissie onverkort worden uitgevoerd om een goede financiële huishouding van de stad voor de toekomst inzichtelijk te houden en veilig te stellen. Hiertoe diende de VVD vandaag samen met alle andere fracties een raadsbreed gedragen voorstel in.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 1 en 2 juli, zal de raad de bestedingsvoorstellen voor het positieve rekeningresultaat vaststellen, zodat het geld ook de komende jaren voor de coalitie-ambities en een mooi en succesvol Amsterdam zal worden ingezet.