Nieuwe samenwerkingsafspraken met woningcorporaties: versterking middensegment

Vandaag werden in de gemeenteraad de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de gemeente voor de periode 2015-2019 vastgesteld. Raadslid Daniel van der Ree: “Wij zijn tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. Voor de VVD staat betaalbaarheid van corporatiewoningen voorop, niet beschikbaarheid. Dus minder sociale huurwoningen, maar de woningen die in de sociale sector blijven moeten betaalbaar zijn voor de doelgroep. Volgens de afspraken zullen de corporaties jaarlijks 3.000 sociale huurwoningen verkopen of liberaliseren, wat een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van het middensegment.”

Op dit moment bestaat 58% van de totale woningvoorraad in Amsterdam uit sociale huurwoningen. Dat is wat betreft de VVD te veel en daarom zet de VVD in op meer woningen voor de middeninkomens die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van de stad. Na de Tweede Wereldoorlog is tot de jaren ’90 nauwelijks voor dit segment gebouwd, waardoor de middenklasse voor een groot deel uitgeweken is naar groeikernen als Purmerend en Hoorn. De samenwerkingsafspraken leveren een bijdrage aan dit middensegment. Het stadsbestuur heeft daarnaast toegezegd om met een woonvisie te komen waarin de VVD veel aandacht wil voor woningen in het middensegment en topwoonmilieus.

De 3.000 te verkopen en/of te liberaliseren woningen zijn wat betreft de VVD een ondergrens. Als gaandeweg blijkt dat er extra verkoop/liberalisatieruimte is zonder het ‘dynamisch evenwicht’ van een totaal van 162.000 corporatiewoningen te verstoren, bijvoorbeeld doordat de afname particuliere sociale huurwoningen zich anders ontwikkelt, hebben de corporaties wat betreft de VVD extra ruimte voor verkoop en liberalisatie.

Daarnaast is afgesproken dat sociale huurwoningen aan Amsterdammers tot 28 jaar zullen worden verhuurd met een vijfjaarscontract. De VVD is hier enthousiast over tijdelijke huurcontracten bevorderen de doorstroming en voorkomen scheefwonen. Daniel van der Ree: “De VVD pleit al lange tijd voor het subsidiëren van mensen in plaats van woningen en ziet deze afspraak dan ook als opmaat naar een vijfjaarlijkse inkomenstoets voor sociale huurders.”