Blijf stimuleren dat leegstaande etages boven winkels weer in gebruik genomen worden

Op 2 juli stelde de Amsterdamse gemeenteraad de Voorjaarsnota vast. Eén van de belangrijkste aspecten daarvan was het bezuinigen van in totaal 25 miljoen euro (structureel) op subsidies. Ook de subsidie ‘wonen boven bedrijven’ moet er vanaf 2017 aan geloven. Wij willen echter wel dat het weer in gebruik nemen van nu leegstaande etages boven winkels blijvend gestimuleerd wordt.

In het verleden zijn veel opgangen naar woningen boven winkels in onder andere Kalverstraat en Nieuwendijk verwijderd ten gunste van winkel- en etalageoppervlak. De woningen staan sindsdien leeg en kunnen niet eens meer bereikt worden.

Het weer in gebruik nemen van deze ruimtes is goed voor de stad en de sociale veiligheid in de winkelstraten. Daarom heeft de VVD gisteren een motie ingediend om eigenaren te blijven stimuleren. De motie werd mede ondertekend door mijn collega’s van D66 en het CDA en met algemene stem aangenomen.

Het bewoonbaar dan wel bruikbaar maken van leegstaande etages boven winkels is duur en omslachtig omdat nieuwe entrees en toegangen moeten worden gerealiseerd, vaak via de binnengebieden van de bouwblokken. Door regelgeving te schrappen en naast wonen ook andere bestemmingen toe te staan zoals kantoor, appartementenhotel of detailhandel, willen wij de vastgoedeigenaren blijven stimuleren de leegstaande etages weer toegankelijk te maken. Daarbij gaan we er van uit dat als de opbrengst uit verhuur en verkoop voldoende opwegen tegen de kosten van het weer toegankelijk maken, er ook daadwerkelijk weer etages in gebruik genomen worden.

In onze motie verzochten wij het college:

  • Zich, ook na beëindiging van de subsidieregeling ‘Wonen boven bedrijven’, blijvend in te zetten om samen met de stadsdelen, met name stadsdeel Centrum, het gebruik van leegstaande etages boven winkels en bedrijven te bevorderen;
  • Hiervoor de huidige expertise en opgedane ervaring ook na 2016 in te zetten;
  • Hierbij de verschillende vormen en mogelijkheden van gebruik mee te nemen;
  • Hierover periodiek aan de raad te rapporteren in voortgangsrapportage actieplan woningbouw.

Daniel van der Ree