VVD wil meer transparantie en marktwerking Publiek Private Samenwerking

In de raadsvergadering van 5 november is het rapport van de Rekenkamer over de deelneming Glasvezelnet Amsterdam besproken. De VVD is voorstander van Publiek Private Samenwerkingen maar vindt dat er meer aandacht moet zijn voor publieke verantwoording van financiële resultaten en behaalde doelen van dergelijke samenwerkingsvoren. Omdat de aanleg van glasvezel prima aan de markt overgelaten kan worden, wil de VVD exit-scenario’s laten opstellen. Beide punten werden door de raad en college overgenomen.

De Rekenkamer publiceerde in september een vernietigend rapport over GlasvezelNet Amsterdam. Het bedrijf wat door de gemeente Amsterdam in samenwerking met verschillende private partijen waaronder KPN in 2009 werd opgericht om de stad van snel internet te voorzien.

De conclusies liegen er niet om: het businessplan is onuitgewerkt, evaluaties en risico analyses ontbreken en GlasvezelNet heeft nagelaten afspraken te maken over het informeren van de gemeenteraad. Slechts eenmaal, in 2012, is een voortgangsrapportage naar de raad gestuurd die weliswaar niet voldoet aan de gestelde eisen maar waaruit wel duidelijk wordt dat de doelstelling bij lange na niet gehaald wordt. Daar komt nog eens bij dat een belangrijk deel van de informatie geheim is. KPN en GlasvezelNet Amsterdam hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het openbaar maken van informatie.

Wij zijn een voorstander van Publiek Private Samenwerkingen maar daarbij moet wel gelet worden op het kunnen verantwoorden van publiek geld. In dit geval zijn er verstrekkende afspraken gemaakt over geheimhouding van informatie over de bedrijfsvoering en resultaten. Zo’n geheimhoudingsplicht verhoudt zich niet met transparantie van gemeentefinanciën. Als er gebruik wordt gemaakt van gemeenschapsgeld moet er ook publieke verantwoording zijn over dit geld. Het beleid hoort te zijn dat er altijd sprake is van openbaarheid tenzij het echt niet anders kan. Momenteel is het andersom. De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van VVD, D66, SP en PvdA om met KPN en GlasvezelNet Amsterdam hierover in gesprek te gaan.

Dan de wenselijkheid van deze Publiek Private Samenwerking. Het kan best zijn dat bij aanvang in 2003 de gedachte was dat de markt snel internet onvoldoende zou oppakken. Maar op dit moment zien wij niet in dat het aanleggen van glasvezel een taak is van de overheid. Al in 2012 deed de toenmalige wethouder een toezegging om een inventarisatie te maken van de exit-strategieën voor deze deelneming. Deze toezegging is tot op heden niet nagekomen en de wethouder heeft aangegeven dit alsnog te zullen doen.

Tevens werd een voorstel van VVD, D66, SP en PvdA om de overige deelnemingen langs de aanbevelingen van de Rekenkamer te leggen werd unaniem aangenomen.

 

Marianne Poot

Woordvoerder Deelnemingen

VVD Amsterdam