Jaaroverzicht 2015

Het afgelopen jaar heeft de Amsterdamse VVD zich wederom volledig ingezet voor een liberaal, succesvol, veilig en mooi Amsterdam. In dit overzicht wordt teruggeblikt op de resultaten die wij in 2015 hebben behaald. Van lastenverlichting tot een veiligere stad door de Top1000-aanpak, van een schoner Amsterdam met meer woningen tot freezones en mantelzorg, u kunt het hier allemaal teruglezen.

Januari

Vanaf januari 2015 is de fractie versterkt door Cees Eenhoorn als duo-raadslid. Hij voert het woord over verkeer, duurzaamheid en ruimtelijke ordening.

Er is een voorstel aangenomen waarin VVD, D66 en SP oproepen om de komend collegeperiode een ambitieus aantal studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam te realiseren. Ook stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met drie voorstellen om freezones in Amsterdam op te richten. Op aandringen van VVD, D66 en SP komt er een gebied in de Amsterdamse haven waar bedrijven zonder al te veel gehinderd te worden door regels kunnen ondernemen. Marja Ruigrok: “Freezones geven een impuls aan de economie en werkgelegenheid. Het coalitieakkoord biedt bestaande en nieuwe bedrijven de mogelijkheid zich tot 2040 in de haven te vestigen. Op initiatief van de coalitiepartijen grijpt Amsterdam deze kans wordt een deel van de haven een regelluwe proeftuin.” Op voorstel van de VVD komen jonge Amsterdammertjes zo vroeg mogelijk in contact met techniek. Marianne Poot: ”Wanneer kinderen reeds op de basisschool merken dat techniek leuk is, kiezen ze sneller voor een technische opleiding. Wat de VVD betreft maakt Amsterdam echt werk van techniek en gaat het zich richten op kinderen van 4 tot 12 jaar.”

Februari

Amsterdam trekt de komende jaren 32 miljoen uit voor economische structuurversterkingMarja Ruigrok: “Iedere investering in de economie is een investering in de werkgelegenheid. Op voorstel van de VVD zal daarom bij grote projecten de directe en indirecte werkgelegenheid worden berekend zodat het draagvlak bij Amsterdammers wordt vergroot.” Tevens werd op voorstel van o.a. de VVD het voor winkeliers in Amsterdam makkelijker en goedkoper om langer open te blijven. Marja Ruigrok: "Op korte termijn kunnen winkeliers die langer open willen blijven in een keer vijf ontheffingsaanvragen indienen. Dit scheelt tijd, administratie en geld.” Op aandringen van de VVD is met de coalitiepartijen afgesproken om de komende jaren de vele subsidies die Amsterdam verstrekt tegen het licht te gaan houden. Deze vernieuwing moet leiden tot structurele besparingen. Rik Torn: “Wat betreft de VVD heeft Amsterdam recht op een vernieuwd, transparant subsidiestelsel. Wij vragen het stadsbestuur duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de subsidies.”

Maart

De Airey-woningen, een gezichtsbepalend wederopbouw-complex in Nieuw-West, worden gered van de sloophamer. Daniel van der Ree: “Ruim twee jaar geleden heeft de VVD voorgesteld om sloop te voorkomen en de Airey-strook te renoveren. Wij zijn dan ook erg blij dat deze woningen bewaard blijven voor Amsterdam”. Op aandringen van de VVD hoeft een groep psychogeriatrische patiënten in Zorgcentrum De Den, voor wie uitzetting dreigde, niet tweemaal te verhuizen. Daniel van der Ree: “Wij vinden het onwenselijk dat een zeer kwetsbare groep oudere patiënten twee keer zou moeten verhuizen als gevolg van een regel van de gemeente en we zijn dan ook blij dat Stadgenoot nu pas hoeft te starten met de verbouwing als de huidige bejaarde bewoners in hun nieuwe onderkomen terecht kunnen” De raad stemde in met de Agenda DuurzaamheidCees Eenhoorn: “Wij vinden het heel goed dat er op een slimme manier geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en wij willen de succesvolle lijn die door het vorige college is ingezet graag vasthouden en uitbreiden.” VVD-voorstellen op het vlak van doorstroming van het verkeer, een papierloze gemeentelijke organisatie en om het rendement per euro als uitgangspunt in de plannen op te nemen werden aangenomen.

Dilan Yesilgoz-Zegerius sprak met een tiental Amsterdamse, joodse ondernemers. Omdat de dreiging die uitgaat van geradicaliseerde jihadisten buiten het acceptabele ondernemersrisico valt, roept zij de burgemeester op om in gesprek te gaan met deze ondernemers. Op voorstel van Werner Toonk en D66 gaat de gemeente Amsterdam aan de slag om internationaal onderwijs in de stad te bevorderen. De komende jaren komt er meer ruimte voor meertalig onderwijs, worden scholen gestimuleerd om de internationale oriëntatie in hun lesstof uit te breiden en wordt er ingezet op het realiseren van tweetalige kinderopvang. Amsterdam gaat de strijd aan tegen jeugdwerkloosheid met behulp van Social Impact Bonds, een voorstel van Marianne Poot: “Door het bedrijfsleven te betrekken in de strijd tegen werkloosheid onder de jeugd of alleenstaande ouders, kunnen we meer kapitaal en expertise inzetten en zo meer jongeren –ook op de lange termijn- aan werk te helpen.”

Wat de VVD betreft worden Amsterdammers actief betrokken bij het geven van namen aan de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam. Marja Ruigrok: “Er zijn ontzettend veel bekende en minder bekende Amsterdammers waar we als stad retetrots op kunnen zijn. Door bruggen naar hen te vernoemen, slaan we letterlijk een brug naar het verleden en houden we hen levend in ons collectieve geheugen.” Op aandringen van de VVD onderschrijft het stadsbestuur het belang van scheiding tussen kerk en staat bij het aanbieden van Nederlandse taallessen. Naar aanleiding van het voorstel van stadsdeel Nieuw-West om de taalles te verplaatsen naar de moskee dienden gemeenteraadsleden Rik Torn en de SP schriftelijke vragen in. De antwoorden zijn glashelder: er zal geen door de gemeente bekostigd taalonderwijs plaatsvinden in religieuze gebouwen, zoals kerken en moskeeën. Op voorstel van de VVD wordt de collectevergunning voor organisaties met een ANBI status of CBF keurmerk afgeschaft. Tot nu toe moeten deze organisaties nog per stadsdeel een collectevergunning aanvragen. Marianne Poot: “Hierdoor zijn goede doelen maar liefst €780 kwijt aan collectevergunningen. Geld waarvan we liever zien dat het bij het goede doel terecht komt dan bij de gemeente”.

April

Op voorstel van o.a. de VVD wordt het eenvoudiger voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Marianne Poot: "Wij vragen het stadsbestuur om in samenwerking met werkgevers barrières weg te nemen bij het in dienst nemen van deze doelgroep." Amsterdam gaat aan de slag met de door de VVD gewenste Top1000Dilan Yesilgoz-Zegerius: "Uitbreiding van de bewezen succesvolle Top600-aanpak naar een Top1000 leidt tot minder 'High Impact Crimes', minder recidive en vooral minder slachtoffers. Door de Top1000 wordt het aanzienlijk veiliger in Amsterdam."

De gemeenteraad stemde unaniem in met een voorstel van Dilan Yesilgoz-Zegerius in om de politie te ontlasten: “De politie is veel tijd kwijt aan personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd maar eigenlijk zorg nodig hebben. Wij ervan overtuigd dat er een stuk efficiënter gewerkt kan worden zodat verwarde personen de zorg krijgen die ze nodig hebben en de politie zich kan richten op haar kerntaak: de veiligheid in de stad.” De volledige Amsterdamse gemeenteraad heeft op initiatief van Marianne Poot een voorstel om zo snel mogelijk een rekenkameronderzoek naar het Afvalenergiebedrijf in te stellen medeondertekend.

De Jan Evertsenstraat is aangewezen als locatie waar winkeliers en horeca exploitanten kunnen ondernemen zonder last te hebben van knellende regels. Dit is een directe uitwerking van de VVD-plannen voor freezones. Marja Ruigrok: “Ook ik geef om de Jan Eef! Deze straat heeft zoveel dynamiek en mogelijkheden in zich, het is bij uitstek een plek waar een freezone de juiste impuls kan geven om het gebied tot volle bloei te laten komen.”

Mei

De VVD Amsterdam wil dat ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam gewoon aan het werk gaan op 1 mei. Net als de rest van Nederland. De Dag van de Arbeid is voor werknemers van de gemeente een doorbetaalde vrije dag. Rik Torn: “Wat betreft de VVD komt daar snel een eind aan. Deze vrije dag is niet meer van deze tijd. Amsterdammers kunnen niet terecht aan gemeenteloketten en de vrije dag kost de gemeente jaarlijks €3 miljoen.” Mede op initiatief van de VVD wordt citymarketing ingezet om toeristen en dagjesmensen te spreiden over de stad. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Wijs toeristen op de wat minder voor de hand liggende pareltjes die Amsterdam rijk is.” Amsterdam gaat meedoen met een pilot waarbij veelplegers langer worden opgesloten. Door veelplegers op te sluiten wordt het voor hen onmogelijk om misdrijven te plegen. Dilan Yesilgoz: “Op deze manier wordt Amsterdam veiliger”. Het overgrote deel van kunst in bezit van gemeenten is onzichtbaar voor een breed publiek en kwijnt weg in depots. Dit moet en kan anders wat Marja Ruigrok en Samira Bouchibti betreft. “Laten we er voor zorgen dat we van alle kunst kunnen genieten”.

Juni

De jaarrekening is vastgesteld waarin het stadsbestuur verantwoording aflegt over de bereikte resultaten in het afgelopen jaar. Rik Torn: “De VVD is verheugd om te zien dat dit college in 2014 een goede start heeft gemaakt met het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord zoals lastenverlichting voor alle Amsterdammers en eeuwigdurende erfpacht.” Het kredietbesluit over de aanleg van de Zuidasdok is door de gemeenteraad genomen. Daniel van der Ree: “Wij zijn van mening dat het ondergronds brengen van de snelweg een belangrijke impuls is voor de kwaliteit van de Zuidas die bijdraagt aan de ontwikkeling tot een hoogwaardige woon-werkwijk. Na 18 jaar praten kan het Zuidasdok nu dan ook eindelijk gebouwd gaan worden.” Het langverwachte erfpachtrapport is gepresenteerd. Dit rapport is een belangrijke stap richting eeuwigdurende erfpacht. Raadslid Daniel van der Ree: “VVD Amsterdam strijdt al jaren voor een eerlijker stelsel voor de Amsterdamse erfpachter en wij zijn dan ook blij dat deze belangrijke stap naar een nieuw, transparant stelsel van eeuwigdurende erfpacht vandaag is gezet”.

Juli

Op aandringen van Marja Ruigrok komt Amsterdam volgend jaar met de zwaars mogelijke delegatie naar de Gaypride in Instanbul. De samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de gemeente zijn vastgesteld voor de periode 2015-2019. Daniel van der Ree is enthousiast: “Volgens de afspraken zullen de corporaties jaarlijks 3.000 sociale huurwoningen verkopen of liberaliseren, wat een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van het middensegment.” Op 2 juli werd de Voorjaarsnota door de gemeenteraad aangenomen. “Deze Voorjaarsnota biedt dan ook eenlastenverlichting voor álle Amsterdammers,” aldusMarja Ruigrok. Op aandringen van de VVD komen er strengere regels voor Sisha lounges. Tot tevredenheid van Dilan Yesilgoz zal de gemeente voortaan, bij de aanvraag van een exploitatievergunning, apart registreren of het een shisha lounge betreft.

Augustus

De freezone in de Jan Eef is van strart gegaan! Buurtbewoner en ondernemer Thijs Box die sinds kort samen met zijn vriendin Friederike 'De Balkonie' runt, ziet direct voordelen: “Hoe leuk is het om het ideale balkon voor de winkel te bouwen waar in samenwerking met de plaatselijke slijter of kroeg een balkonbiertje of balkonwijn van de maand wordt geschonken?.” Om geweldsincidenten en discriminatie gericht tegen de moslimgemeenschap tegen te gaan, zal Amsterdam moslimdiscriminatie voortaan apart registreren. Rik Torn: “Het is goed dat het stadsbestuur vanaf nu ook moslimdiscriminatie net als antisemitisme en discriminatie van seksuele geaardheid apart gaat registreren.”

September

De P.C. Hooftstraat is opgeknapt en opnieuw geopend. Frank en Ronald de Boer en Paul Slettenhaarverrichtten de aftrap. Het stadsbestuur heeft bekend gemaakt dat bewoners in de stadsdelen West en Noord hun bezoek binnenkort met 50% korting kunnen laten parkerenRik Torn: “De VVD is er groot voorstander van deze bezoekersregeling en wij zijn dan ook blij dat we deze maatregel voor de Amsterdammer hebben kunnen realiseren.” Het initiatiefvoorstel ‘City of Green Lights’ vanWerner Toonk is door de gemeenteraad aangenomen. Door de maatregelen uit dit voorstel wordt deverkeersdoorstroming voor zowel auto’s als fietsers verbeterd. Toonk: “Met concrete maatregelen –zoals extra groene golven – wordt de doorstroming verbeterd, dat is een belangrijk punt voor de VVD”.

Oktober

De gemeenteraad heeft de Uitvoeringsagenda Mobiliteit aangenomen. Met dit veelomvattende plan presenteerde wethouderLitjens 54 maatregelen om Amsterdam de komende jaren beter bereikbaar en nog aantrekkelijker te maken. Rik Torn: “Voor de VVD is het belangrijk dat er niet óf voor de voetganger óf voor de auto gekozen wordt, maar dat alle verkeersvormen hier in een evenwichtig pakket maatregelen samenkomen. Een automobilist wordt immers een voetganger zodra hij zijn auto geparkeerd heeft”. Stadsdeel Zuid mag de Boerenweteringgarage voor 600 parkeerplekken gaan aanleggen. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

November

Er wordt een proef gestart met mengformulesMarja Ruigrok: “Op ons verzoek start een proef die meer ruimte biedt aan bijvoorbeeld winkels die ook een espresso of een broodje serveren.” De begroting voor 2016 is vastgesteld. De lasten gaan omlaag, de stad wordt schoner en er komen meer woningen bij in het middensegment. Rik Torn: “Concreet betekent dit dat het gemiddelde huishouden in 2016 €58 minder betaalt dan in 2014”. Het keurmerk ‘Amsterdam Made’ is gelanceerd. Speciaal voor al die lokale producenten die laten zien wat Amsterdam te bieden heeft. Een goede gelegenheid om stil te staan waarom juist Amsterdam zo’n veelheid aan vernieuwende, ambachtelijke, creatieve bedrijven en producten te bieden heeft. De VVD is verheugd met de nieuwe locatie voor de British School Amsterdam. De British School zal worden gevestigd op het voormalige Havenstraatterrein, waar eerder een gevangenis was. Daniel van der Ree: “De British School is al lange tijd een belangrijke factor in de internationale aantrekkingskracht van Amsterdam.” Amsterdam begint op initiatief van de VVD een pilot met ‘I Host Amsterdam’Marianne Poot: “ ‘I Host Amsterdam’ benadrukt Amsterdamse gastvrijheid en helpt de steeds groter wordende bezoekersstromen in goede banen te leiden.” Het kunstenplan -waarbij cultureel ondernemerschap en balans in de stad voor de VVD centraal staan- is aangenomen. Samira Bouchibti: “Wij zijn bijzonder blij met deze nieuwe, liberale basis voor de verdeling van kunstsubsidies in Amsterdam. De politiek wordt meer op afstand gezet en vanaf nu gaan ook Amsterdammers over kunst.

December

Op initiatief van de VVD en D66 worden mensen in de bijstand steeds vaker gewezen op de mogelijkheden die flexwerk bieden. De partijen hebben voorgesteld om barrières die het kiezen voor flexwerk in de weg kunnen zitten, weg te nemen. Marianne Poot: “Flexwerk wordt normaler en steeds meer mensen gaan inzien dat tijdelijk of deeltijdwerk een tussenstap is naar een vaste baan en dus een leven uit de bijstand.” In de stadsdelen zit de VVD niet stil. De VVD Zuidoost heeft een ambitieuze toerisme nota gepubliceerd met plannen om het stadsdeel aantrekkelijker te maken voor toeristen. Op deze manier kunnen meer mensen genieten van de bijzondere architectuur, culturele evenementen, kleurrijke festivals, het Mandelapark en de World of Food. In 2015 zijn er in Amsterdam maar liefst 8376 woningen in aanbouw genomen. Het hoogste aantal sinds 1994. Daniel van der Ree: “De VVD heeft de afgelopen jaren veel voorstellen gedaan om de woningbouw op gang te brengen en wij zijn blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt.”

Op voorstel van de VVD gaat Amsterdam aan de slag om mantelzorgers te vinden voor mensen met een Ernstig Psychische Aandoening (EPA). Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Ernstig verwarde mensen zijn door hun aandoening vaak vervreemd van familie en vrienden. Het is moeilijk voor hen mantelzorg te vinden terwijl juist deze groep hier baat bij heeft. Op ons voorstel gaat Amsterdam nu samen met de GGD en GGZ aan de slag om dit regelen.” Ook wordt de ondersteuning voor ZZP’ers, de Bbz, beter bekend op voorstel van  VVD en D66. Marianne Poot: “De Bbz geeft ZZP’ers een tijdelijk steuntje in de rug. ZZP’ers zijn de MKB’ers van de toekomst. Door hen te steunen investeren we in de werkgelegenheid.” De hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting zijn per 1 januari 2016 officieel verleden tijd. Voor veel Amsterdammers betekent dit een lastenverlichting. Marja Ruigrok: “Door het afschaffen van deze belastingen komt een langgekoesterde VVD wens uit. Lastenverlichting betekent méér vrijheid. Mensen zelf en niet de overheid bepalen wat ze met hun geld doen.”