Jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de Covid crisis. Fysieke bijeenkomsten waren bijna niet mogelijk, desalniettemin begon aan het einde van het jaar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daar werden kosten voor gemaakt en daarom boekte het netwerk in 2021 een negatief resultaat.

Verslag van de activiteiten


Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de Covid crisis. Fysieke bijeenkomsten waren bijna niet mogelijk, desalniettemin begon aan het einde van het jaar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daar werden kosten voor gemaakt en daarom boekte het netwerk in 2021 een negatief resultaat.

Balans per 31 december 2021

(na verwerking van het resultaat)

Activa
Vorderingen en overlopende activa604
Liquide middelen158.554
 159.158
Passiva
Te betalen16.251
Verkiezingsfonds112.907
Algemene reserve30.000
 159.158


Baten en lasten 2020

Baten
Contributies en giften45.034
Overige baten
 39.948
Lasten
Verenigingskosten

7.153

Verkiezingskosten40.856
Rentelasten47
Resultaat(3.022)Toelichting

Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van het verkiezingsfonds. Het aangehouden vermogen dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van toekomstige verkiezingscampagnes.