Jaarrekening 2017

Verslag van de activiteiten


De VVD Amsterdam heeft de gebruikelijke activiteiten verricht zoals ledenactiviteiten en ledenvergaderingen. Daaarnaast werd er campagne gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De VVD bleef de grootste partij, met 33 zetels. Drie Amsterdamse VVD-leden zijn in de Tweede Kamer gekomen. Ook werd een begin gemaakt met de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Organisatorisch is de VVD Amsterdam in 2017 uitgebreid met de VVD-leden te Diemen.

Balans


De balans op 31 december 2017 was in hoofdlijnen als volgt:

Activa
Vorderingen10.520
Liquide middelen195.766
 206.286
Passiva
Te betalen4.979
Verkiezingsfonds171.307
Algemene reserve30.000
 206.286

Baten en lasten


De baten en lasten over 2017 waren in hoofdlijnen als volgt:

Baten
Contributie43.062
Giften8.914
Overige baten
 51.976
Lasten
Verenigingskosten15.206
Verkiezingskosten37.209
 52.415
Rentebaten719
Resultaat280

Toelichting


Het resultaat is aan het verkiezingsfonds toegevoegd. Het aangehouden vermogen dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.