Jaarrekening 2018

Verslag van de activiteiten

De VVD Amsterdam heeft de gebruikelijke activiteiten verricht zoals ledenactiviteiten en ledenvergaderingen. Daarnaast werd er campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 waarbij de VVD de 6 zetels in de gemeenteraad behield, een prachtig resultaat dat helaas niet resulteerde in deelname aan het college.


Balans

De balans op 31 december 2018 was in hoofdlijnen als volgt:


Activa

Vorderingen en overlopende activa                                   1.192

Liquide middelen                                                                 81.861

Totaal                                                                                    83.053 

 


Passiva

Te betalen
                                                                               
4.713

Verkiezingsfonds                                                                  48.340

Algemene reserve                                                                30.000

Totaal                                                                                     83.053

 


Baten en Lasten
De baten en lasten in 2018 waren in hoofdlijnen als volgt:

 

Baten

Contributie                                                                            40.956

Giften                                                                                   184.493

Overige baten                                                                                 -

Rentebaten                                                                                   65

Totaal                                                                                   225.514

  

Lasten

Verenigingskosten                                                               15.828

Verkiezingskosten                                                              332.653

Resultaat                                                                           (122.967)

 


Toelichting

Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van het verkiezingsfonds. Het aangehouden vermogen dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van toekomstige verkiezingscampagnes.