Jaarrekening 2019

Verslag van de activiteiten


De VVD Amsterdam heeft de gebruikelijke activiteiten verricht zoals ledenactiviteiten en vergaderingen. Daarnaast werd er campagne gevoerd voor maar liefst drie verkiezingen, voor de waterschappen, de provincie en Europa. Financieel was het een gezond jaar, het resultaat werd toegevoegd aan de verkiezingsreserve.

Balans per 31 december 2019

(na verwerking van het resultaat)

Activa
Vorderingen en overlopende activa1.280
Liquide middelen114.772
 116.052
Passiva
Te betalen4.125
Verkiezingsfonds81.927
Algemene reserve30.000
 116.052

Baten en lasten 2019

Baten
Contributies en giften41.102
Overige baten
 41.102
Lasten
Verenigingskosten9.389
Verkiezingskosten1.343
 10.732
Rentebaten17
Resultaat30.387


Toelichting

Het positieve resultaat is toegevoegd aan het verkiezingsfonds. Het aangehouden vermogen dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van toekomstige verkiezingscampagnes.