Jaarrekening 2020

Verslag van de activiteiten


In 2020 beleefde het lokale netwerk Amsterdam van de VVD een rustig jaar. Vanwege de Covid crisis konden er geen fysieke vergaderingen en ledenactiviteiten worden georganiseerd en er waren geen verkiezingen waar campagne voor kon worden gevoerd. 
Mede als gevolg daarvan was het wederom een financieel gezond jaar, het resultaat werd toegevoegd aan de verkiezingsreserve. 

Balans per 31 december 2020

(na verwerking van het resultaat)

Activa
Vorderingen en overlopende activa516
Liquide middelen149.249
 149.765
Passiva
Te betalen3.836
Verkiezingsfonds115.929
Algemene reserve30.000
 149.765


Baten en lasten 2020

Baten
Contributies en giften39.948
Overige baten
 39.948
Lasten
Verenigingskosten5.947

Rentelasten1
Resultaat34.002Toelichting

Het positieve resultaat is toegevoegd aan het verkiezingsfonds. Het aangehouden vermogen dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van toekomstige verkiezingscampagnes.