VVD, CDA en PvdA presenteren initiatiefvoorstel ‘Actief beleid tegen gehoorschade Amsterdam’

Op landelijk niveau bestaat het ‘Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek’. Dit convenant is afgelopen december met een jaar verlengd en richt zich op vijf categorieën: (1) Geluidsniveau (2) Gehoorbescherming (3) Geluidsmeting (4) Communicatie en bewustwording (5) Kennis en onderzoek. VVD-raadslid Yolanda Hoogtanders: "Wij zijn echter van mening dat de omvang van de problematiek om lokale actie vraagt. Tinnitus zorgt bij velen voor ongemak, tot een achteruitgang van de levenskwaliteit en bij sommigen zelfs tot slaap- en concentratiestoornissen". Daarom stelt de VVD, samen met CDA en PvdA, de volgende vijf punten centraal in een nieuw initiatiefvoorstel:

 

1. Vertaling naar lokaal niveau: Het landelijke convenant moet in de praktijk lokaal worden uitgevoerd. Daarom moet er een lokaal equivalent van het convenant komen voor de stad. De partijen zien graag dat gemeente Amsterdam samen met de GGD de uitvoering van het convenant en de bijbehorende overleggen faciliteert.

 

2. Overal oordoppen: Gehoorschade kan al optreden vanaf 80 decibel. Momenteel ligt het maximale veilige geluidsniveau op 103 decibel. Dit is een niveau dat enkel veilig is met oordoppen. Het landelijke convenant benadrukt dat wanneer convenantspartijen boven de bij ‘geluidsniveau’ beschreven ondergrens uitkomen, de bezoekers adequate gehoorbeschermingsmiddelen kunnen verkrijgen. De partijen zien graag dat de gemeente dit verder stimuleert. Het op een laagdrempelige manier aanbieden van oordoppen moet op elk evenement en in elke nachtclub en kroeg de norm worden.

 

3. Horeca aan tafel: Het landelijke convenant kent veel partners waarvan geen de horeca vertegenwoordigd. Gezien feestkroegen, cafés en nachtclubs de populairste uitgaansgelegenheden zijn in de stad zien de partijen graag dat Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam aanschuift. Deze branchevereniging vertegenwoordigt bijna 1.700 horecabedrijven.

 

4. Gehoor meten is weten: De partijen stellen voor om via de GGD gehoortesten aan te bieden. Veel mensen hebben geen flauw benul in hoeverre hun gehoor is beschadigd en welke gevolgen dit heeft op lange termijn. Weten in welke staat je gehoor is en wat het betekent om gehoorschade te hebben draagt bij aan de bewustwording en laat jongeren daarnaar handelen.

 

5. Pilot met lagere geluidsnormen: De Gezondheidsraad heeft geadviseerd de geluidsnorm naar 100 decibel te verlagen. Tegenargumenten zijn dat het de beleving van het uitgaan of het bezoeken van een concert vermindert en dat bezoekers het heft in eigen hand kunnen nemen door oordoppen te dragen. Deze discussie wordt gezien en serieus genomen. De partijen stellen voor om samen met de evenementenbranche – en met input van de wetenschappelijke instellingen op het gebied van gehoorschade – een aantal pilots te organiseren, waarbij geëxperimenteerd kan worden met lagere geluidsnormen die gehoorschade voorkomen, zonder het uitgaansplezier te bederven. Bij deze pilots worden de (individuele) belevingen tevens meegenomen in de uiteindelijke conclusies.

 

In juni wordt het voorstel besproken in de commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding.


Lees hier het volledige initiatiefvoorstel.