Permanente Scoutingcommissie

Achtergrond PSC

In 2007 heeft de Ledenvergadering van VVD Amsterdam ingestemd met instellen van een Permanente Scouting Commissie (hierna te noemen: “PSC”).

Benoeming voorzitter PSC
De Algemene Ledenvergadering van de VVD Amsterdam (hierna te noemen: “ALV”) benoemt de voorzitter van de PSC voor een termijn van 4 jaar. 

Overige leden van de PSC
De overige leden van de PSC worden door het bestuur van de VVD Amsterdam (hierna te noemen: “Bestuur”) benoemd, op voordracht van de voorzitter van de PSC. De PSC stelt zelf een rooster van aftreden op en organiseert en documenteert haar werkzaamheden zelf. Uitgangspunten bij het rooster van aftreden zijn (i) dat de continuïteit van kennis en ervaring is gewaarborgd; en (ii) dat de leden van de commissie maximaal twee keer betrokken zijn bij gemeenteraadsverkiezingen in het kader van zijn/haar werkzaamheden voor de PSC.

De leden van de PSC brengen bij voorkeur zelf politieke ervaring, vakkennis of affiniteit met het werven en selecteren van personen mee. PSC-leden zijn naar buiten gericht en hebben bij voorkeur een breed eigen netwerk. Zij hebben geen ambitie om tot volksvertegenwoordiger te worden verkozen op lokaal of provinciaal niveau.

Organisatorische positie
De PSC opereert onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur en rapporteert aan de voorzitter van het Bestuur.

Verantwoording
Bij de vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen legt de PSC verantwoording af aan de ALV over haar werkzaamheden.

Adviescommissie
De PSC is een permanente adviescommissie van het Bestuur. 
De primaire taak van de PSC is om voorafgaand aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen het Bestuur te adviseren over een ontwerp kandidatenlijst.
De PSC kan op verzoek van het Bestuur een actieve rol spelen in de (tussentijdse) beoordeling van VVD gemeente- en deelraadsleden en wethouders. 
De PSC kan op verzoek van het Bestuur een adviesrol vervullen bij het beoordelen en (voor)selecteren van bestuursleden voor de VVD Amsterdam.
De PSC kan op verzoek van het Bestuur een adviesrol vervullen bij het beoordelen en (voor)selecteren van Amsterdamse kandidaten voor provinciale, landelijke en Europese verkiezingen.
De PSC werft en selecteert politiek talent in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Daar waar mogelijk suggereert en polst de PSC kandidaten voor posities in het maatschappelijk middenveld.
Voor het opstellen van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de bestuurscommissies zal per stadsdeel een separate commissie door het Bestuur worden ingesteld. De PSC zal deze commissies met raad en daad terzijde staan en zo nodig informatie en ervaringen uitwisselen.


Meer weten? Neem contact op met de PSC via 
kandidaten@vvdamsterdam.nl.

Leden van de Permanente Scouting Commissie:
Voorzitter: Meint Waterlander (a.i.)
Erik Koldenhof
Jeroen van Wijngaarden
Lennart Salemink
Wiet de Bruin
Dorothea van Rijnen (secretaris)
Renzo ter Haseborg