Duurzaamheid

We willen de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord halen. Wij zetten daarom in op het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, het verduurzamen van woningen middels een te ontwikkelen isolatiefonds, het stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelmobiliteit en het ontwikkelen van innovatieve technieken rondom bijvoorbeeld waterstof. Zo dragen we ook bij aan een betere luchtkwaliteit in Amsterdam. Verder stoppen we met het verspillen van tijd aan windmolens dicht op woningen en in het groen die er toch niet komen.

De VVD zet de komende jaren flink in om Amsterdam schoon, leefbaar en duurzaam te houden. We leven in onze stad met veel inwoners op een paar vierkante kilometer. De lucht en de straten moeten daarom schoon zijn. De VVD vindt dat we duurzame en circulaire innovatie moeten ondersteunen en dat de vervuiler moet betalen. De VVD vindt het ook belangrijk dat er draagvlak is en blijft voor onze klimaatplannen en dat iedereen meekan. Dit moet betaalbaar en behapbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Maatregelen die we nemen moeten dan ook gebaseerd zijn op een goede businesscase of gedegen belangenafweging. Amsterdam moet in Nederland een stevige bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. Dat doet de VVD door met werkbare voorstellen te komen gericht op de opwek van groene stroom, isolatie en het stimuleren van innovatieve technieken, in plaats van tijd te besteden aan de aanleg van windmolens die er toch nooit komen.

Portefeuillehouder: Stijn Nijssen.


Volledig verkiezingsprogramma? Klik hier.