Gegevens VVD Amsterdam

De VVD Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs in bepaalde gevallen hun donatie kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie belastingdienst.nl/anbi.

De VVD Amsterdam voldoet hieronder aan de publicatieplicht die verbonden is aan de ANBI-status.

Algemene gegevens


Naam Afdeling Amsterdam van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Verkorte naam VVD Amsterdam
Rechtsvorm Vereniging
RSIN/fiscaal nummer 002563691
Contactgegevens Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Doelstelling Het doel van de vereniging is de verbreiding en toepassing van de liberale beginselen zoals de VVD deze heeft omschreven of zal omschrijven in haar beginselprogramma's en in haar werkprogramma's en/of verkiezingsprogramma's heeft uitgewerkt of zal uitwerken.
Beleidsplan De VVD Amsterdam streeft ernaar een partij-organisatie te hebben die in staat is goede verkiezingscampagnes te voeren, die goede relaties onderhoudt met leden in vertegenwoordigende lichamen zoals de Amsterdamse Gemeenteraad en de Tweede Kamer, en die voldoende fondsen geworven heeft om de onkosten van de campagnes te dekken.
Bestuurssamenstelling, namen en functies Het Bestuur heeft acht leden, die gezamenlijk bevoegd zijn. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: hetzij het bestuur hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten hetzij voorzitter tezamen met secretaris of penningmeester, danwel secretaris en penningmeester. Zie de pagina Mensen voor de namen en functies van de bestuursleden.
Beloningsbeleid De VVD Amsterdam heeft geen personeel. Alle bestuursleden en commissieleden handelen als onbezoldigde vrijwilligers.

 

Verdere vragen kunt u stellen aan de Penningmeester.

Jaarverslagen

De jaarlijkse verantwoordingen vindt u hier: