Het bestuur van lokaal netwerk Amsterdam zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van lokaal netwerk Amsterdam heeft een aantal vacatures:

 1. voorzitter
 2. vicevoorzitter
 3. bestuurslid communicatie & campagne

Aangezien de onderhandelingsfase na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in zowel Amsterdam als Diemen inmiddels is afgerond, is het een logisch moment dat de balans wordt opgemaakt qua ambities en plannen voor de komende tijd van de VVD Amsterdam en van de bestuursleden daarvan. Ter volledigheid: het bestuur van lokaal netwerk Amsterdam is verantwoordelijk voor de gemeente Amsterdam (inclusief Weesp) en de gemeente Diemen.

Op 26 juni hebben we al een oproep geplaatst voor twee nieuwe bestuursleden, namelijk voor de rollen van secretaris en bestuurslid debat en politieke inhoud. Hierbij nog een aanvulling daarop.

Onze voorzitter Paul Luijten heeft voorafgaand aan zijn benoeming aangegeven de voorzittersrol te vervullen tot en met de gemeenteraadsverkiezingen 2022, inclusief de bijbehorende onderhandelingen. Aangezien de onderhandelingsfase inmiddels volledig is afgerond, zal een opvolger benoemd moeten worden voor de voorzittersrol op de aanstaande ledenvergadering in september 2022.

Gebruikelijk is dat vervolgens leden worden opgeroepen hun belangstelling kenbaar te maken, dat vervolgens gesprekken met de Permanente Scoutingscommissie volgen en dat dan het bestuur een voordracht voor een kandidaat aan de leden voorgelegd. Uit een oogpunt van transparantie en continuïteit hebben we er voor gekozen om dit keer al in dit stadium de ambities van zittende bestuursleden met jullie te delen.  

Onze vicevoorzitter Alexander IJkelenstam heeft te kennen gegeven de voorzittersrol op zich te willen nemen en zich te kandideren voor deze rol. 

Mocht Alexander door de ledenvergadering benoemd worden, dan zou dit betekenen dat vervolgens de functie van vicevoorzitter vacant komt en dat daarin dan op een volgende ledenvergadering voorzien dient te worden. Gezien alles wat nu aandacht vraagt, de politieke turbulente en aanstaande kandidatenprocedures en campagne voor Provinciale Staten (en Eerste Kamer) heeft het bestuur uitgesproken het wenselijk te vinden zo snel mogelijk het bestuurlijk team compleet te hebben. Het bestuur wil daarom ook tijdens de komende ALV overgaan tot de benoeming van een nieuwe vicevoorzitter. 

Ons huidige bestuurslid Jeroen Duin - op dit moment verantwoordelijk voor de Communicatie & Campagne - heeft aangegeven in dat geval graag zijn huidige rol te verwisselen voor die van vicevoorzitter. En dit betekent weer dat ook de rol van bestuurslid verantwoordelijk voor Communicatie & Campagne vacant komt.


Functie-eisen voor alle bestuursleden

Voor alle vacatures geldt dat wij op zoek zijn naar leden uit het lokaal netwerk Amsterdam die: 

 • ambities hebben het lokale netwerk VVD Amsterdam verder uit te bouwen;
 • een teamplayer zijn, die helder en duidelijk communiceren en die motiveren op basis van draagvlak en buy-in;
 • een heldere visie hebben op de beschreven verantwoordelijkheden en ideeën hebben hoe aan de betreffende portefeuille invulling te geven;
 • een open en toegankelijke persoonlijkheid hebben;
 • ondernemend en initiatiefrijk zijn;
 • gevoel hebben voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • representatief kunnen optreden namens het bestuur/de partij op uiteenlopende niveaus;
 • beschikken over een goed ontwikkeld beïnvloedingsvermogen;
 • beschikken over voldoende tijd, zowel in de avonduren als soms ook in het weekend; 
 • ervaring hebben in het mobiliseren en enthousiasmeren van vrijwilligers;
 • organisatietalent hebben;
 • ervaring in en kennis hebben van het lokale netwerk VVD Amsterdamse, inclusief een netwerk en draagvlak binnen de partij;
 • geen persoonlijke politieke ambities hebben in de voorzienbare toekomst.


Profielen alsmede aanvullende functie-eisen per vacature


1. Vacature voorzitter

 • De voorzitter draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de partij, zowel in het gebied van het lokaal netwerk Amsterdam, regionaal als landelijk. Daartoe is de voorzitter een verbindend persoon met respect voor alle leden, initiatiefrijk maar vooral ook met een luisterend oor. De voorzitter beschikt over natuurlijk leiderschap en representativiteit.
 • De voorzitter heeft de eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van lokaal netwerk Amsterdam en in het bijzonder van het bestuur daarvan.
 • De voorzitter is (zowel binnen als buiten de VVD) in staat om een groot netwerk te onderhouden ten dienste van de partij. 
 • De voorzitter zorgt ervoor dat het lokaal bestuur als team opereert. De voorzitter laat daarbij zoveel mogelijk ruimte voor inbreng van iedere bestuurder met betrekking tot beleid en besluitvorming en laat zoveel mogelijk de uitvoering/aansturing van specifieke taken over aan de daarvoor benoemde bestuursleden. De voorzitter ziet er op toe dat deze binnen het algehele beleid passen en stuurt daarop waar nodig bij. 
 • De voorzitter is dienstbaar aan het bestuur, dat het beleid in goed overleg bepaalt. Zij/hij is motiverend en initiatiefrijk en kan daarin een goede balans aanbrengen. De voorzitter houdt overzicht en zorgt voor tijdig initiatief voor acties en noodzakelijke bestuurlijke taken op basis van de bestuurlijk-politieke agenda.
 • De voorzitter is eerst verantwoordelijke voor het goede verloop van het proces rond de gemeenteraads-, commissie- en deelraadsverkiezingen. In het bijzonder is hij/zij binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor het binnen de statutaire en reglementaire kaders aanbieden van verkiezingsprogramma’s en van (gros)lijsten van kandidaten voor deze verkiezingen aan de ledenvergadering.
 • De voorzitter is het boegbeeld van het bestuur van lokaal VVD netwerk Amsterdam. Dit geldt voor de leden van het lokale netwerk, de VVD fracties in gemeenteraden van Amsterdam en Diemen, stadsdeelraden, commissie Weesp, alsook binnen de VVD landelijk (o.a. Hoofdbestuur, TK- en EK-fracties, PS en waterschappen). Het zijn van erkend boegbeeld geldt ook buiten de VVD (met name naar andere politieke partijen in Amsterdam, maar, idealiter, ook de pers). 
 • De voorzitter zit de ledenvergaderingen van lokaal VVD netwerk Amsterdam voor en neemt deel aan de verschillende overleggen op regionaal en landelijk niveau (met voorzittersoverleg VVD Regio Noord Holland en de landelijke ALV’s).
 • De voorzitter onderhoudt regelmatig contact met de meest relevante spelers binnen lokaal VVD netwerk Amsterdam, zowel aan de politieke kant met onze politieke vertegenwoordigers in raden en commissies als aan de organisatorische kant met o.a. commissievoorzitters, overige actieve leden, bestuur van de Club van 100, ereleden en leden van verdienste. De voorzitter is op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De voorzitter wordt gezien als het natuurlijke aanspreekpunt.
 • De voorzitter ziet er namens de leden op toe dat de fracties handelen binnen de kaders en geest van de door de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma’s en bewaakt daarbij het partijbelang.
 • De voorzitter is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de Permanente Scoutingscommissie (PSC) Amsterdam. Hij/zij staat in voortdurend overleg met de voorzitter van de PSC over het aantrekken van talent voor verschillende bestuurlijke en vertegenwoordigende functies. 
 • De voorzitter heeft een goed analytisch vermogen, inzicht in en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. De voorzitter is in staat om op basis hiervan ook in dringende kwesties zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en onder druk de juiste beslissingen te nemen.

Aanvullende functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand:

 • met leidinggevende bestuurlijke ervaring en vaardigheden in politieke organisaties en/of omgeving; 
 • met leidinggevende ervaring en vaardigheden, in het bijzonder in aansturen van teams;
 • zijn of haar sporen ruimschoots heeft verdiend in diverse politieke en/of bestuurlijke gremia in bij voorkeur Amsterdam maar ook liefst regionaal en/of landelijk;
 • met een relevant netwerk van personen en organisaties, die dat goed weet te onderhouden en waar nodig uit te bouwen; 
 • die bekend is binnen de VVD en die niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk over een netwerk beschikt;
 • met een goed ontwikkeld beïnvloedingsvermogen, en dat ook zo nodig weten in te zetten buiten formele structuren;
 • die voldoende tijd beschikbaar heeft, ook overdag in zowel Amsterdam als in bijv. Den Haag. 

▲ Ga terug naar top


__________________________________________________________________________


2. Vacature vicevoorzitter

 • De vicevoorzitter vervangt bij ontstentenis de voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse VVD. Dit kan onder andere het geval zijn bij:
  • Het voorzitten van vergaderingen van het bestuur en/of ledenvergaderingen.
  • Het vertegenwoordigen van de Amsterdamse VVD bij de landelijke en regionale partijorganisatie.
  • Het vertegenwoordigen van de Amsterdamse VVD in de lokale politieke omgeving, zoals bij de VVD fractie in de Gemeenteraad, bij de Stadsdeelcommissies of (de besturen van) andere politieke partijen in Amsterdam/Diemen.
 • De vicevoorzitter werkt nauw samen met de voorzitter voor wat betreft het delen van informatie, het formuleren van beleid en stakeholdermanagement. Hierbij is de voorzitter meer extern georiënteerd (bijvoorbeeld  stakeholders buiten het lokaal netwerk of buiten de partij), terwijl de focus van de vicevoorzitter meer intern is gericht.
 • De vicevoorzitter vertegenwoordigt samen met de voorzitter het bestuur in de zgn. Brede Fractie-vergaderingen om daar, voor zover relevant, zaken af te stemmen met vertegenwoordigers van de VVD fractie en  Stadsdeelcommissies.
 • De vicevoorzitter is eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraadsfractie Diemen, de stadsdeelfracties en (straks) de commissie Weesp. In dat kader werkt de vicevoorzitter nauw samen met de Permanente Scoutingscommissie om bij te dragen aan een correct verloop van het proces rond de verkiezingen voor de Gemeenteraad Diemen, Stadsdeelcommissies in Amsterdam en Commissie Weesp.

▲ Ga terug naar top


__________________________________________________________________________


3. Vacature bestuurslid campagne & communicatie

 • Het bestuurslid campagne en communicatie is verantwoordelijk voor de permanente campagne in het lokale netwerk VVD Amsterdam en voor de verkiezingscampagnes - in het bijzonder - voor de Amsterdamse en Diemense gemeenteraad, de stadsdelen en Weesp.
 • Het bestuurslid campagne en communicatie maakt deel uit van het campagneteam voor de gemeenteraads, stadsdelen en commissie verkiezingen, en werkt daarbij nauw samen met de campagneleider(s) voor die verkiezingen. 
 • Het bestuurslid is campagneleider voor de (landelijk aangestuurde) campagnes voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement,  de Provinciale Staten en waterschappen. 
 • Het bestuurslid campagne en communicatie is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen  en coördineren van de Blauwe Brigade (een groep van zo’n 100 actieve vrijwilligers) en stuurt de permanente campagne commissie (PCC) aan.
 • Het bestuurslid campagne en communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen/uitvoeren van (sociale media) campagneplannen. In dat kader ziet hij/zij toe op de efficiënte en effectieve inzet van middelen om bestaande en nieuwe electorale doelgroepen aan te spreken en bij de VVD te betrekken.
 • Het bestuurslid campagne en communicatie houdt contact met andere andere lokale- en regionale campagneleiders en het landelijk campagneteam. Hij/zij vertegenwoordigt het lokaal netwerk Amsterdam in het landelijke en regionale campagne netwerk.

Aanvullende functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over kennis en ervaring op het gebied van (online) communicatie en (digital) marketing.


▲ Ga terug naar top